Make your own free website on Tripod.com

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ:
ΑΠΟ ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΕΕ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ....
ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ !

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 1404/83, οι βοηθοί εργαστηρίων με πτυχίο ανωτέρας, εντάχθηκαν το 1983 αρχικά στην προσωρινή βαθμίδα επιμελητών.

 

ΝΟΜΟΣ 1404/1983 Αρθρο 38. Ενταξη προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
Δ. Βοηθοί εργαστηρίων, κλάδος 26
....Οσοι έχουν πτυχίο ανώτερης σχολής και τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσία αντίστοιχης ειδικότητας από τη λήψη του πτυχίου ή πτυχίο Α.Ε.Ι με λιγότερη από τριετή προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου ή χωρίς γνώση ξένης γλώσσας, στην προσωρινή βαθμίδα επιμελητών που συνιστάται με τον νόμο αυτόν για μία πενταετία και αποτελεί για το διάστημα αυτό βαθμίδα Ε.Π. ..... Σε όσους έχουν ή συμπληρώνουν σε μία τριετία από την εφαρμογή του παρόντος εκπαιδευτική προϋπηρεσία δέκα (10) ετών απονέμεται επιπλέον ο τίτλος του καθηγητή εφαρμογών. .....Το διδακτικό έργο του προηγούμενου προσωρινού κλάδου περιλαμβάνει συμμετοχή στις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Ε.Π. σε εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 22 ωρών.

Με μεταγενέστερη νομοθεσία, οι προσωρινοί επιμελητές έγιναν καθ. εφαρμογών μετά από παρακολούθηση ενός σεμιναρίου.... Σήμερα ζητούν όχι μόνον να διατηρήσουν αυτοδίκαια τον τίτλο και τη θέση τους (για την οποία απαιτείται μεταπτυχιακός τίτλος) αλλά και την υποβάθμιση και επανάκριση των κανονικών καθηγητών !

Από την "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" της Πέμπτης 15.02.2001
(Δείτε και σχετική είδηση της Δευτέρας 19.02.2001 στον Flash
http://greece.flash.gr/education/2001/2/19/5198id/ )

Την αναδιατύπωση των διατάξεων που προσδιορίζουν το χώρο της τριτοβαθμιας εκπαίδευσης, καθώς και αυτών που ορίζουν τον τρόπο εκλογής και εξέλιξης των μελών του Εκπαιδευτικού. Προσωπικού στις βαθμίδες, προτείνει η ΟΣΕΠ ΤΕΙ ως εξης:

Ως τριτοβαθμια εκπαίδευση ορίζεται ο εκπαιδευτικος χωρος που έχει ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σ' αυτήν την κατοχή τίτλοϋ:ηπούδών πλήρους δευτεροβαθμιας εκπαίδευσης η ισότιμου προς αυτόν.

Η τριτοβαθμια εκπαίδευση παρέχεται από ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης με ελαχιστη διαρκεια σπουδών πέραν των τριών ετών και από,ανώτερες η αλλες σχολές με δισρκεια σπουδών μέχρι τρία έτη:

Η ανώτατη εκπαίδευση αποτελείται από δύο τόμείς rτού είναι παραλληλοι:
αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβdνει. τα Πανεπιστήμια, τα Πρλυτεχνεία και την Ανωτατη Σχολη Καλών Τεχνών, που. διέπονται απο το νομο 1268/82,. όπως αυός τροποποίηθηκε καr συμπληρώθηκε,
ββ) τόν rεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβανει τα Τεχνολογικα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που διέπονται από το νόμο 1404/83, όπως αυτός τροποποιηθηκε και συμπληρώθηκε.

(Σημείωση teipir.net:
Προσέξτε παρακάτω την αθλιότητα μιας ομοσπονδίας, που προτείνει να υποβαθμιστούν οι καθηγητές σε αναπληρωτές με ...μετονομασία της βαθμίδος τους σε "αναπληρωτή" και να διατηρηθούν αναβαθμιζόμενοι όλοι ανεξαιρέτως οι καθηγητές εφαρμογών !!)

Δημιουργείται τέταρτη βαθμίδα εκπαιδευτικού προσωπικού ΤΕΙ κατ' αντιστοιχία της α' βαθμίδας ΔΕΠ ονομαζόμενη "καθηγητής ΤΕΙ" (ορίζονται τα προσόντα και οι διαδικασίες με τις οποίες ύστερα από κρίση "ειδικού εκλεκτορικού σώματος" πληρούνται οι θέσεις αυτές από τα μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ).

Η βαθμίδα τού μέχρι τώρα καθηγητη ΤΕΙ μετονομάζεται σε ,"αναπληρωτης καθηγητης ΤΕΙ", στην οποία υπάγονται αυτοδίκαια όλα τα μέλη της σημερινής βαθμίδας καθηγητη ΤΕΙ. Οι υπόλοιπες βαθμίδες Ε.Π. των ΤΕΙ και τα μέλη του Ε.Π. που ανήκουν ο' αυτές παραμένουν ως έχουν.

Για την πληρωση της α' βαθμίδας (της νεοϊδρυθείσης) καθηγητή ΤΕΙ, λόγω έλλειψης εκλεκτόρων, συγκροτούνται ειδικα εκλεκτορικά σώματα, με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, από καθηγητές ΑΕΙ. Τα μέλη της σημερινης α' βαθμίδας Ε.Π. των ΤΕΙ που υπηρετούν τουλαχιστον 10 έτη στη θέση τους στα ΤΕΙ, μπορούν να ζητήσουν να κριθούν για την εξέλιξη τους στη νέα θέση της βαθμίδας καθηγητη. Η ισχύς της διαταξης διατηρείται για δύο χρόνια. Τα μέλη της σημερινης βαθμίδας του καθηγητη ΤΕΙ, για τα οποία δεν επαρκεί το υπόλοιπο της θητείαςτους για την αξιοποίηση της μεταβατικης περιόδου για απόκτηση διδακτορικού, διατηρούν τιμης ένεκεν προσωποπαγώς τον τίτλο του καθηγητή ΤΕΙ.

(Σημείωση teipir.net:
Αυτή η πρόταση και μόνον είναι αρκετή για να καταλάβουν μερικοί ότι είναι καιρός να διαχωριστούν τα ερίφια από τα πρόβατα και να διαλυθούν οι "ενιαίοι" Σύλλογοι, οι οποίοι πρέπει να μετονομαστούν σε "Συλλόγους Εκπαιδευτικών ΤΕΙ Αποφοίτων Ανωτέρων Σχολών". Μια ομοσπονδία τολμά να προτείνει τον υποβιβασμό των επιστημόνων καθηγητών, η πλειοψηφία των οποίων έχει όλα τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα, προκειμένου να μην θιγεί η βαθμίδα του καθ. εφαρμογών, η πλειοψηφία των μελών της οποίας όχι μόνον δεν έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που απαιτεί ο νόμος, αλλά ούτε έχει περάσει έξω από Πανεπιστήμιο. Ας πούμε επιτέλους την αλήθεια: αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι επί 17 χρόνια τα βαρίδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη των ΤΕΙ.
Ντροπή σε τέτοιους συνδικαλιστές που τολμούν να προτείνουν την υποβάθμιση αυτών που αποτελούν σήμερα ότι καλύτερο έχουν να επιδείξουν τα ΤΕΙ. Ντροπή και σε όσους επιστήμονες καθηγητές συμμετέχουν σε τέτοιους ενιαίους συλλόγους.)

Η Ομοσπονδία προτείνει επίσης την πρόσθεση παραγράφου για την εξασφάλιση της ισοτιμίας των πτυχίων και των επαγyελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Τα πτυχία που έχουν χορηγήσει μέχρι τώρα τα τμήματα των ΤΕΙ είναι ίδια με τα πτυχία που θα χορηγήσουν τα τμηματα των ΤΕΙ μετα την ψηφιση του νόμου αυτού. Τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους πτυχιούχους των τμηματων των ΤΕΙ είναι ίδια yια δλους τους πτυχιούχους καθε τμηματος πριν και μετα την ψηφιση του νόμου αυτού.

 Τα κείμενα είναι από τις Σελίδες του ΤΕΙ Πειραιά.