Make your own free website on Tripod.com

Νόμος 2338/95

 

Αρθρο 12

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίσταται ως εξής : "Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό".

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, αντικαθίσταται ως εξής :

"Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων, εφόσον έχει συσταθεί ΕΥΔΕ, είτε τις πιστώσεις του οικείου έργου που χαρακτηρίζεται ειδικό ή σημαντικό με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και για το οποίο δεν έχει συσταθεί ΕΥΔΕ, και στις περιπτώσεις συγκρότησης επιτροπών για επεξεργασία ειδικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, τις πιστώσεις του έργου που προσδιορίζεται με την απόφαση συγκρότησης των επιτροπών αυτών".

3. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου 2 ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 2229/1994.

4. Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α'), που προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α'), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :

"Μέχρι την ίδρυση του ανωτέρω νομικού προσώπου μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων να επιβάλλεται εισφορά στους ενδιαφερόμενους για κάθε εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση εγγραφής στα Μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και στο Μητρώο Μελετητών και να καθορίζεται το ύψος της εισφοράς ανάλογα με την τάξη, την κατηγορία και τη βαθμίδα στην οποία εγγράφεται ή κατατάσσεται ο αιτών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα του ειδικού έντοκου λογαριασμού στον οποίο κατατίθεται η εισφορά, η ανάληψη, διάθεση και διαχείριση του λογαριασμού αυτού, καθώς και η κάλυψη από το λογαριασμό αυτόν των δαπανών που αφορούν στη μηχανογράφηση, στην υλικοτεχνική υποδομή της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και στον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των μελών των επιτροπών τήρησης των Μητρώων και του προσωπικού της πιο πάνω Διεύθυνσης, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζεται και το θέμα μεταφοράς του ειδικού έντοκου λογαριασμού στο ιδρυθησόμενο νομικό πρόσωπο".

Αρθρο 13

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') καταργείται. 2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α') προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής :

"Αν οι ενδιαφερόμενοι επιπροσθέτως δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα δικαστήρια, τότε οι πιο πάνω φάκελλοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται και για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας".

3. Κατά την εφαρμογή των περιπτώσεων δ, δ1 και δ2 της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του π.δ/τος 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α') ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με διαπραγματεύσεις και απαιτείται ειδική αιτιολόγηση για προσαύξηση των συμβατικών ή των νόμιμα κανονιζομένων τιμών, που σε καμία περίπτωση η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 5% της συμβατικής ή της νόμιμα κανονιζόμενης τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ/τος 609/85 (ΦΕΚ 223 Α'), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που οι αξιώσεις του Αναδόχου υπερβαίνουν τα ανωτέρω καθοριζόμενα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις νέες εργασίες και παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα ασκήσεως των σχετικών ενδίκων μέσων. Για το ποσό των απροβλέπτων, που συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό ποσό, δεν ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να καθορίζεται το ποσό των απροβλέπτων, που θα συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό ποσό, γενικά ή κατά κατηγορία έργων και το οποίο σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του συμβατικού ποσού χωρίς τα απρόβλεπτα. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για τις ανωτέρω περιπτώσεις του π.δ/τος 23/1993 και για τα έργα που θα δημοπρατηθούν ή ανατεθούν μετά από ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Τα εδάφια από το τέταρτο μέχρι και το δέκατο της παραγράφου 5α του άρθρου 1 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') αντικαθίστανται ως εξής :

"Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία σε διαγωνισμό και αποκλείονται από αυτό κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιβάλλεται στις πρώτες τρεις, κατά σειρά χαμηλότερων προσφορών, ως ειδική ποινική ρήτρα, η κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, ποσοστού 20%, 15% και 10% αντίστοιχα του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής. Αν επαναληφθούν από εργοληπτικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω πέραν από δύο φορές, εκτός από την επιβολή της ανωτέρω ειδικής ποινικής ρήτρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας αυτής για το μέχρι ένα (1) έτος αποκλεισμό συμμετοχής αυτών σε δημοπρασίες. Η τελευταία αυτή διάταξη, για τον αποκλεισμό συμμετοχής σε δημοπρασίες, ισχύει και για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία αποκλείονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πέραν από δύο φορές από διαγωνισμούς, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι η ανωτέρω ειδική ποινική ρήτρα. Στο προοίμιο της σχετικής απόφασης αποκλεισμού, εκτός των άλλων στοιχείων, θα μνημονεύονται τα υπομνήματα που υποβάλλουν κάθε φορά οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται ως απολογία της, ή η άρνηση υποβολής. Η τυχόν υποβαλλόμενη προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, ώστε να αποκλείονται οι εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις από όλες τις δημοπρασίες".

5. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 2229/1994 αντικαθίστανται ως ακολούθως :

"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται και να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τάξη. Για έργα μικρότερου προϋπολογισμού, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, μπορούν να εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων".

6. Καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 811/1978, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει θέματα όμοια με τον παρόντα νόμο.

Αρθρο 14

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις του που ορίζουν διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1995

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΘ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 1995

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤ. ΠΕΠΟΝΗΣ