Make your own free website on Tripod.com

Νομοθεσία  Δημοσίων  Έργων

 

                 

 

 

Δημόσια Έργα - δημόσια ευθύνη (του Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ). 
     
   
 
     
 

 

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

 

Η Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων σε πλήρες κείμενο, με ενσωματωμένες 

όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

 

N.1418/84           ΦΕΚ Α/ 23/29-02-1984.  (Σε  μορφή PDF)*     

                           Όπως  τροποποιήθηκε με τον Ν.2940/01  

ΠΔ.609/85         ΦΕΚ  Α/223/31-12-1985. (Σε μορφή PDF)*

 

ΠΔ.378/87           ΦΕΚ Α/168/07-09-1987.

Ν.2229/94           ΦΕΚ Α/138/31-08-1994.

ΠΔ 286/94           ΦΕΚ Α/148/14-09-1994.

Ν.2338/95           ΦΕΚ Α/202/14-09-1995.  (Αρ.12,13)

Ν.2576/98           ΦΕΚ Α/25/09-02-1998.

ΠΔ 334/00           ΦΕΚ-279/Α/21-12-00  

                                 (Τροποποιεί το ΠΔ 23/93)

                                 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα Δημόσια έργα  με                                         την  Οδηγία 93/37 ΕΟΚ
Ν.2940/01              ΦΕΚ Α/180/6-8-01

                                 Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις  επιχειρήσεις του                                  κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις.

 

Ν.2522/97                Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης            συμβάσεως  δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.

 

Οδηγία 93/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 199 της 09/08/1993 σ. 0054 - 0083

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

 

Η Νομοθεσία που αφορά τις μελέτες  Δημοσίων Έργων σε πλήρες κείμενο, με ενσωματωμένες 

όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.

 

 

N.716/77          ΦΕΚ Α/255/ 1977                        

 

N.2672/98        Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία -

                             ηλεκτρονικό   ταχυδρομείο)

   

 

Β. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

Η έννοια του Δημοσίου έργου.

Ανάθεση κατασκευής.

Εγγυήσεις.

Σύμβαση.

Διοίκηση του έργου.

Εργολαβικό Αντάλλαγμα.

Παραλαβή Δημοσίου έργου.

Ευθύνες.

Επίλυση διαφορών.

Οργάνωση και έλεγχος εργοληπτικών επιχειρήσεων.

 

Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Υπό Κατασκευήν)

 

Δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. (Παραπομπή στον Σ.Α.Τ.Ε.)

 

Επίκαιρα θέματα

1.Παρεκκλίσεις από την Νομοθεσία Δημοσίων Έργων.

2 Όχι εκπρόθεσμο έργο πριν την έγκριση Σ.Π. (Άρθρο και Απόφαση)

3.Επιτόκιο οφειλών Δημοσίου.

 

 

  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός   

    (Από Ομάδα εργασίας -Δημοσιευμένη στο ενημ. δελτίο του ΤΕΕ) 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 

1.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΚΤΣ97)

2.   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ 2000).

 

  Οδηγίες λήψεως δοκιμίων.

 Οδηγίες εκτέλεσης της δοκιμής "κάθισης"

 Σχέδιο Προδιαγραφής για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

 

   

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

  

Νέος Αντισεισμικός  Κανονισμός (ΝΕΑΚ)

Οδηγίες για την Αντισεισμική Μελέτη Γεφυρών.

 Προδιαγραφές και Οδηγίες για επισκευές Κτιρίων με Βλάβες από Σεισμό.  

    

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (ΠΠΕ)

 

Εφαρμογή ΠΠΕ σε κάθε Δημόσιο έργο.

Οδηγίες σύνταξης ΠΠΕ.

Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ).

Ειδικό Σώμα ελεγκτών Ποιότητας Δημοσίων Έργων (ΕΣΕΠΔΕ)

Γραφείο Γραμματείας ΠΠΕ.

  

 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

 

ΠΔ. 305/96         ΦΕΚ Α/212/28-8-1996.

                                Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που

                                πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά

                                εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ

 

Από την Δομική Πληροφορική:  

  Ασφάλεια και Υγιεινή των Εργαζομένων 

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Φ.Α.Υ. (Φακέλου Υγιεινής και Ασφάλειας)

 Υπόδειγμα Σ.Α.Υ. (Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας)    

  Check Lists (Μελέτη από Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ) (Σε μορφή .pdf)

  Λατομική Nομοθεσία (Κωδικοποίηση)

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ  (Επιλογές)

 

Μέθοδος ACN-PCN ευκάμπτων οδοστρωμάτων Αεροδρομίων.

Standard Practice Manual for Flexible Pavements

How the World Trade Center fell. και εδώ

 

  ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΕ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΕΙΣΜΟΙ - ΚΤΙΡΙΑ - ΒΛΑΒΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

  ΑΡΘΡΑ

Δημόσια Έργα - δημόσια ευθύνη (του Θ.Π. ΤΑΣΙΟΥ). 

Κακοτεχνιών , κακό-τεχνα "αίτια" (Από το Εν. Δελτίο του ΤΕΕ). 

Που χωλαίνει το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων. (Άρθρο του Β.Κορκολόπουλου).

Η ποινική ευθύνη των μηχανικών. (Άρθρο του Ντίνου Ρόβλια).

Απλά (;) Mαθήματα δημοσίων έργων(Άρθρο του Ντίνου Ρόβλια). 

Επάρκεια Κανονισμών - Ελλιπής Εφαρμογή (της Άρτεμις Βιδάλη). 

Ποιότητα Μελετών και Έργων (Θ.Βουδικλάρης) 

Προτάσεις για την διαφάνεια στα Έργα. (Από την "ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ).

Από τον Ν.1418/84 στον  Ν.2372/96.

   (Ιστορική αναδρομή από το εν. δελτίο του ΤΕΕ).

Θεσμοθέτηση της ήσσονος προσπάθειας στην σύγχρονη κοινωνία της γνώσης !;

   του Βασίλη Οικονομόπουλου, προέδρου του ΣΠΜΕ

  Άρθρο του ΓIANNH ΠPΩTΟNΟTAPIΟY

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟ ΤΟ ΒΑΝ.  (Άρθρο του Γ.Σταυρακάκη)

ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΝ.  (Άρθρο του Σ.Αναγνωστόπουλου)

Ο μύθος του μπετόν και της άμμου (Tου NIKΟY PAΠTH)

Μία πρόταση για αντισεισμικά κτίρια (Κ. Αναστασιάδης) 

Το πρόβλημα των σεισμών και οι λύσεις του (Κ. Τσουρλάκη) 

   

   ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

 

 

111 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

 

Τ.Ε.Ε.
Πληροφόρηση , Υπηρεσίες
 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Δ15 (Μητρώα)
 
 

Α.Π.Θ.
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
 

Ε.Μ.Π.
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  

 

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών

 

EUROPEAN COUNCIL of CIVIL ENGINEERS

 

Α/Δ Ελευθέριος Βενιζέλος
Ρίο - Αντίρριο (Γέφυρα)
Αττική Οδός
Π.Α.ΘΕ.

Εγνατία οδός

Αττικό Μετρό

 
 

O.A.Σ.Π.

I.T.Σ.A.K.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.

Σύνδεσμος Τ.Ε. Η' Τάξης

Σ.Α.Τ.Ε

ΠΕΔΜΕΔΕ

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο  ΤΕΕ.

Αφιερώματα Δελτίου.   

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 
 
 
 
 
 
 
 
Δομική Πληροφορική
Logiciel
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 
 
 
 

 

 

Π. Παπαδιώτης 

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

- Ανακοινώνεται ότι για τις πληροφορίες στον ηλεκτρονικό αυτό χώρο ισχύει η παραίτηση από ευθύνη.

 

* Η Σελίδα έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.