Make your own free website on Tripod.com

 

Νόμος 2229/1994

ΦΕΚ Tεύχος Α, Φύλλο 138, Ετος 1994 (31-08-1994)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2229/Α' 138/1994 Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρθρο μόνο.

1. Σε συνέχεια της εγκυκλίου 34/1994 (αριθμ. Πρωτ. Δ17α/01/62/Φ.Ν.380/5.9.1994), με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση του Ν.2229/94 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 138/Α/31.8.1994), κοινοποιείται το κείμενο του νόμου και σας παρέχονται οι πρώτες βασικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 οι διατάξεις του νόμου 2229/94 εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/94. (Το κείμενο της διάταξης αυτής παρατίθεται στο τέλος της εγκυκλίου αυτής). Φορείς του ευρυτέρου δημόσιου τομέα, που για να εφαρμόσουν τις διατάξεις για τα δημμόσια έργα χρειάζεται να εκδώσουν τα π.δ/τα για τα "αποφαινόμενα όργανα", πρέπει σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο να απευθυνθούν στη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

3. Ο νόμος 2229/94 τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις του ν.1418/84.Οπως γίνεται αντικατάσταση διατάξεων, θα πρέπει να γίνει αντιπαραβολή της προγενέστερης διάταξης με τη διάταξη του νέου νόμου, ώστε να διαπιστωθούν και να κατανοηθούν αμέσως αλλαγές που γίνονται.

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται κυρίως στις νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νόμο 2229/94. Στις νέες αυτές διατάξεις αξιοποιήθηκαν τόσο η εμπειρία από τη δεκαετή εφαρμογή του ν.1418/84, όσο και τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν πλήρη εκσυγχρονισμό στο σύστημα παραγωγής των έργων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ιδιαίτερα ότι όλοι οι φορείς επιβάλλεται να παρακολουθούν την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου. Στο νέο νόμο 2229/94 περιλαμβάνονται αρκετές διατάξεις, που περιγράφουν με σαφήνεια τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τόσο των κυρίων των έργων, και των υπηρεσιακών παραγόντων όσο και των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους.

4. Στα δύο τελευταία 6 και 7 του ν.2229/94 ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ως ακολούθως:

α) άμεση εφαρμογή, από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (31.8.1994). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7, οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εκτός και αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Οι διατάξεις αυτές είναι απόλυτα σαφείς και γι' αυτό δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, ούτε ασφαλώς απαιτείται για την εφαρμογή τους να είχαν μνημονευθεί οι διατάξεις αυτές τις σχετικές διακηρήξεις δημοπρασίας ή τις αποφάσεις ανάθεσης των έργων. Κι' αυτό γιατί αφενός μεν οι διατάξεις είναι κατά κανόνα συμπληρωματικές και διαδικαστικές, και αφετέρου ο νομοθέτης όπου έκρινε σκόπιμο και επιβεβλημένο, όρισε άλλο χρόνο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου.

β) μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του νόμου (ήτοι από 31.10.1994), αρχίζει η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα θέματα εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των έργων (άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 2), στην υποβολή κατά τις δημοπρασίες, μαζί με την προσφορά και βεβαιώσεων για την εξασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών και βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, καθώς και στη διαδικασία τροποποίησης μελετών (άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 9 και 10 του ν.1418/84 που προστίθενται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2229/94). Και

γ) μετά την έκδοση του σχετικού π.δ/τος, αρχίζει η εφαμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 4 που αναφέρονται στα θέματα εγγραφής και κατάταξης εργοληπτικών επιχειρήσεων στην Η' τάξη του ΜΕΕΠ, καθώς επίσης και οι διατάξεις της παρ. 12 του αυτού άρθρου 4 που αφορούν στην επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Ε', ΣΤ' και Ζ' τάξης ΜΕΕΠ (παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.2229/94).

5. Μετά τις ανωτέρω γενικές εισαγωγικές σημειώσεις αναφερόμαστε στις νέες διατάξεις, όπως έχουμε ήδη σημειώσει παραπάνω, και παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις εφαρμογής, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αυτό απαραίτητο και αναγκαίο.

6. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2229/94 σημειώνουμε πως νέες είναι οι διατάξεις των παρ. 5α, 5β και 6. Οι διατάξεις της παρ. 7 αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6.

6α'. Με την παρ. 5α του άρθρου 1 εναρμονίζονται οι διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις ισχύουσες στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε ότι αφορά τον τρόπο δικαιολόγησης των "υπερβολικά χαμηλών προσφορών" που υποβάλλουν στις δημοπρασίες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. Οι διατάξεις αυτές είναι νέες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή τους, ιδιαίτερα λόγω της πρόβλεψης για προσωρινή ή οριστική διαγραφή των τριών πρώτων μειοδοτριών επιχειρήσεων από τα ΜΕΕΠ, στην περίπτωση βέβαια που δεν θα μπορούν να αιτιολογήσουν τις χαμηλές προσφορές τους.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στα έργα προϋπολογισμού μεγαλυτέρου από το ανώτατο όριο που μπορούν να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Γ' τάξης ΜΕΕΠ. Για να εφαρμοσθούν και σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στη σχετική διακήρυξη του έργου.

6β'. Με την παρ. 5β' του άρθρου 1 παρέχεται δυνατότητα υποβολής τεύχους παρατηρήσεων κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θεωρούμε ότι η ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα συμβάλλει σε μαγάλο βαθμό ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες, από το στάδιο της προεπιλογής των κατάλληλων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαδικασία για την ανάληψη κατασκευής του έργου, να έχουν πρόσθετα στοιχεία χρήσιμα για τη Β' φάση του διαγωνισμού.

6γ'. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2229/94 προστίθενται πέντε νέες παράγραφοι (9, 10, 11, 12 και 13) στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1418/84.

6γα'. Η παράγραφος 9 καθιερώνει την υποχρέωση της εργοληπτικής επιχείρησης να υποβάλει, μαζί με την προσφορά της, βεβαιώσεις εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικής ενημερότητας. Αν δεν υποβληθούν οι βεβαιώσεις αυτές αποκλείεται η εργοληπτική επιχείρηση από το διαγωνισμό και υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις.

6γβ'. Με την παράγραφο 10 θεσπίζονται διατάξεις για την τροποποίηση της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι διατάξεις αυτές περιγροάφουν με κάθε λεπτομέρεια τη σχετική διαδικασία, ώστε να μην χρειάζονται περαιτέρω οδηγίες. Εκείνο που απαιτείται είναι η από μέρους των υπηρεσιών πιστή εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Και για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 1, δηλαδή είτε το έργο να είναι μεγαλύτερου προϋπολογισμού από το ανωτέρω όριο της Γ' τάξης ΜΕΕΠ, είτε αυτό να προβλέπεται στη διακήρυξη για τα έργα μικρότερου προϋπολογισμού.

βγγ'. Η παρ. 11 εισάγει έναν πράγματι απαραίτητο θεσμό, της υποχρέωσης του μελετητή και του αναδόχου κατασκευής του έργου να ασφαλίζουν αντίστοιχα τη μελέτη και την κατασκευή του έργου. Επειδή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου προβλήθηκαν διάφορες απόψεις για την ύπαρξη ή μη και των απαραίτητων συνθηκών ευδόκιμης του θεσμού, προβλέπεται η έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος για την έναρξη εφαρμογής των διατάξων αυτών.

6γδ'. Στην παρ. 12 ρυθμίζεται το θέμα της κατάπτωσης υπέρ του κυρίου του έργου της εγγύησης συμμετοχής, στην περίπτωση που η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.

6γε'. Η πρρ. 13 καθιερώνει την υποχρέωση των υπηρεσιών, που έπρεπε να είναι αυτονόητη, για επανυπολογισμό των προβλεπομένων δαπανών και την προσαρμογή τους στο επίπεδο που διαμορφώνεται η σύμβαση μετά το διαγωνισμό και την έκπτωση που επιτεύχθηκε. Συνεπώς μετά τη διενέργεια διαγωνισμού θα εφαρμόζονται τα ποσοστά έκπτωσης σε όλα τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό υπηρεσίας, και θα μειώνονται αυτά ανάλογα.

7. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2229/94 επισημαίνουμε πως νέες είναι οι διατάξεις των παρ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 και 14.

7α'. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2229/94 αναφέρονται στα θέματα εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Τα δύο νέα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι διατάξεις αυτές είναι ότι υπολογίζονται σε ποσοστό του προϋπολογισμού της υπηρεσία, και δεύτερον ότι μετά από ένα ύψος προϋπολογισμού θα προσκομίζονται εγγυητικές επιστολές από περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα, από τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ/τος 609/1985.

7β'. Με την παρ. 4 του άρθρου 2 επανακαθορίζονται οι διατάξεις, για ορθή χρήση της πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο, που προβλέπεται ρητά πλεόν ότι υπολογίζεται "ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου".

7γ'. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 προβλέπεται η υποχρέωση των υπηρεσιών να προχωρούν στην εκπτωση του αναδόχου, στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν "άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου". Είναι διαφορετικό θέμα βέβαια "οι υπεργολαβίες" όπου αυτές προβλέπονται είτε από την ελληνική νομοθεσία, είτε από τις αντίστοιχες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.δ. 23/93). Σε καμιά περίπτωση πάντως δεν γίνεται δεκτή η υποκρυπτόμενη υποκατάσταση με τα γενικά "πληρεξούσια" αλλά και τις λεγόμενες "κοινοπραξίες" μετά τη δημοπρασία, όπως και κάθε άλλη μορφή "άμεσης ή έμμεσης" υποκατάστασης.

7δ'. Με την παρ. 7 του άρθρου 2 προβλέπεται η εγκατάσταση εργοταξίου του αναδόχου επί τόπου των έργων, προκειμένου να χορηγηθεί νόμιμα προκαταβολή. Η διάταξη αυτή είναι γενική και συνεπώς ακόμα και όταν πρόκειται να χορηγηθεί προκαταβολή που θα αφορά σε δαπάνες εργοταξιακής εγκατάστασης, οι υπηρεσιακές θα σταθμίζουν σε κάθε μία τέτοια περίπτωση σε ποιό βαθμό εκπληρώνει ο ανάδοχος την υποχρέωση εγκατάστασης εργοταξίου, ώστε να δικαιούται την προκαταβολή.

7ε'. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα παραλαβής υλικών και χαρακτηρισμού εδάφων. Είναι σε όλους γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται στις περιπτώσεις αυτές και συνεπώς παρέλκει η λεπτομερής ανάπτυξή των, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Προϊσταμένη Αρχή να προχωρεί στις πιο ενδεδειγμένες κάθε φορά επιλογές της για αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.

7στ'. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα παρουσίας τεχνικών στελεχών της επιχείρησης επί τόπου των έργων. Η απαίτηση αυτή για το στελεχιακό δυναμικό της επιχείρησης επί τόπου των έργων επιβάλλεται για την έντεχνη, έγκαιρη και άρτια κατασκευή του έργου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η ευθύνη κατασκευής του έργου ανήκει κυρίως στην εργοληπτική επιχείρηση, που ανέλαβε την κατασκευή του, και γι' αυτό θα πρέπει να διαθέτει επί τόπου των έργων το απαραίτητο προσωπικό.

7ζ'. Οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 11 του αυτού άρθρου 2 δεν αποτελούν εντελώς νέες ρυθμίσεις, αλλά προκρίθηκε η σύνδεσή τους και με την εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθόσον η εμπειρία απέδειξε ότι κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων, διαπιστώθηκαν σημαντικές παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών από τα όργανα, σε βάρος των συμφερόντων του κυρίου του έργου. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στην παρ. 17 του ίδιου άρθρου και στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2229/94 γίνεται ρητή αναφορά για έλεγχο των οργάνων της διοίκησης, για παραλείψεις στις παραλαβές δημοσίων έργων και την έκδοση απόφασης σε αιτήσεις θεραπείας, αντίστοιχα.

7η'. Με την παρ. 12 του άρθρου 2 διευκρινίζεται ότι στο 50% που τίθεται ως ανώτατο όριο, ως πλαφόν, ως ανώτατη αξεπέραστη οροφή προσαύξησης της δαπάνης κατασκευής ενός έργου (παρ. 1 άρθρου 8 του Ν.1418/84), συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν συμπληρωματικών μελετών ή τροποποιήσεων της μελέτης του έργου. Σχετικά με το ποσοστό αυτό του 50% κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκαν αρκετές παραβάσεις. Επισημαίνεται πως οι μόνες δαπάνες που μπορεί νόμιμα να καταβληθούν πέραν του ορίου αυτού (50%) είναι οι οφειλόμενες σε πληρωμές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), στην αναθεώρηση των τιμών και σε οιαδήποτε αποζημίωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1418/84). Ετσι είναι περιττό να σημειωθεί ότι κάθε αντίθετη διάταξη πρέπει να θεωρείται καταργημένη και κάθε άλλη σχετική απόφαση ή εγκύκλιος ανακαλείται.

7θ'. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει η παρ. 13 του άρθρου 2 και οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί πάντοτε τις νέες εργασίες, που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου είτε αυτές εντάσσονται σε ομάδα ομοειδών εργασιών είτε όχι. Ρυθμίζονται επίσης όλα τα θέματα για την περίπτωση που οι νέες εργασίες ξεπερνούν το ποσοστό του 100% της ομάδας ομοειδών εργασιών και προβλέπεται να καταβάλλεται επιπλέον πρόσθετη αμοιβή και αποσαφηνίζεται ότι οι νέες εργασίες που δεν εντάσσονται σε καμιά ομάδα ομοειδών εργασιών της σύμβασης, θα περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή ομάδα και οι τιμές τους κατά τα λοιπά θα κανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ. 609/85, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

7ι'. Τονίζουμε ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 14 του αυτού άρθρου 2 που αναφέρονται στην έγκριση συγκριτικών πινάκων. Με τις νέες διατάξεις γίνεται σαφής διάκριση για την αύξηση μέχρι του 20% της συμβατικής δαπάνης, όπου δεν απαιτείται υποχρεωτική παραπομπή του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα που έχει η Προϊσταμένη Αρχή να παραπέμπει στο τεχνικό συμβούλιο, κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση του έργου και συνεπώς και κάθε συγκριτικό πίνακα, εφόσον κρίνει ότι οι τροποποιήσεις που επέρχονται με αυτόν είναι σημαντικές για το έργο. Μετά το όριο αυτό κάθε συγκριτικός πίνακας παραπέμπεται υποχρεωτικά στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

8. Από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2229/94 θα σημειώσουμε ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις της παρ. 6, που καθιερώνει τη δυνατότητα συμβιβασμού. Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι αν υπάρχει δικαστική απόφαση ευνοϊκή για τον ανάδοχο, στην οποία έχει ασκηθεί αναίρεση από τον κύριο του έργου, μπορεί να γίνει συμβιβασμός εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση ο ανάδοχος. Ο συμβιβασμός αυτός γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή του αρμοδίου οργάνου για τους άλλους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα.

9. Από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2229/94, που αναφέρονται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα μητρώα ΜΕΕΠ και ΜΕΚ, νέες διατάξεις περιλαμβάνονται στις παρ. 4, 6, 10, 12, 14 και 15.

9α'. Με την παρ. 4 του άρθρου 4 επανεισάγεται ο πειθαρχικός έλεγχος των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους. Προβλέπεται και η έκδοση σχετικών π.δ/των. Στις διατάξεις αυτές προβλέπονται οι πειθαρχικές ποινές που θα επιβάλλονται για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, και τα όργανα που θα ασκούν τον πειθαρχικό έλεγχο. Περισσότερες οδηγίες και για τα θέματα αυτά θα σας δοθούν όταν σας κοινοποιηθούν τα σχετικά π.δ/τα.

9β'. Με την παρ. 6 του άρθρου 4 ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα "της ελάχιστης καθαρής θέσης" που απαιτείται να διαθέτει η εργοληπτική επιχείρηση για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξης της στις διατάξεις του ΜΕΕΠ.

9γ'. Με τις διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 του άρθρου 4 προβλέπεται "η όγδοη τάξη" ΜΕΕΠ που ορίζεται ως γενική (Παρ. 9), και στην παρ. 10 ρυθμίζονται τα θέματα κατάταξης στην Η' τάξης, εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης του ΜΕΕΠ και περιλαμβάνονται άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

9δ'. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 4 του ν.2229/94 περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της υποχρεωτικής επανάκρισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων Ε', ΣΤ' και Ζ' τάξης του ΜΕΕΠ, μετά την δημοσίευση του νέου νόμου και το σχετικό π.δ/μα που θα εκδοθεί για τα ίδια θέματα.

Για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 9β, 9γ και 9δ, θα σας δοθούν περισσότερες οδηγίες μετά την έκδοση των σχετικών π.δ/των.

9ε'. Ιδιαίτερα τονίζουμε τη σημασία που έχουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 14 του άρθρου 4. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο γνωστό σας θέμα του "ανακτέλεστου υπόλοιπου εργασιών", εξειδικεύοντας τις συνέπειες για την επιχείρηση εάν διαπιστωθεί παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλωσης στοιχείων. Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, προβλέπουν ότι δεν υπολογίζονται στο "ανεκτέλεστο" τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τις ρυθμίσεις που αναφέρονται σε θέματα ανάληψης κατασκευής έργων από επιχειρήσεις Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' μέχρι του τριπλάσιου της καθαρής τους θέσης και πάντως όχι μεγαλύτερου του διπλάσιου ορίου για κάθε τάξη και κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή προβλέπουν οι διατάξεις να γίνεται υπολογισμός του "ανεκτέλεστου" με βάση τα όρια αυτά, που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων μεταλύτερου προϋπολογισμού της τάξης τους.

Στις ίδιες διατάξεις περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα θέματα κοινοπραξιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι διατάξεις για τις κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης, που προβλέπεται ότι μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις που θα περιληφθούν σε π.δ/γμα, να αναλαμβάνουν την κατασκευή έργου προϋπολογισμού μέχρι του 2,5 του ορίου της αξίας τους.

Με την παράγραφο 15 του άρθρου του ν. 2229/94, προστίθενται τρεις νέες παράγραφοι 12, 13 και 14 στο τέλος του άρθρ. 17 του ν.1418/84. Ετσι με την παράγραφο 12 επαναφέρεται σε ισχύ το όριο συνταξιοδότησης του εβδομηκοστού δευτέρου έτους της ηλικίας των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης, που ίσχυε μέχρι το 1984 για τους εργολήπτες δημοσίων έργων. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν στους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα.

Στην παράγραφο 13 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον περιορισμό στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, από συνταξιούχους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στην επόμενη παράγραφο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις, που προβλέπουν την σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο θα μεταβιβαστούν αρμοδιότητες για την τήρηση των μητρώων ΜΕΕΠ και ΜΕΚ.

10. Από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2229/94, τονίζουμε πως μόνο στην παρ. 3 περιλαμβάνονται διατάξεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Στις διατάξεις αυτές γίνονται πρόσθετες ρυθμίσεις για την πρόσληψη συμβούλου στην εκτέλεση (μελέτη κατασκευή) των δημοσίων έργων.

Πιο συγκεκριμένα στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κλπ.). Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, οι διατάξεις αυτές μπορεί να εφαρμόζονται ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, και που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα.

Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε για την πληρότητα του θέματος και τις άλλες δύο περιπτώσεις συναφών διατάξεων, που περιέχονται στο ν.1418/84 και που είναι:

α) η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1799/88 (ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου) και

β) η διάταξη της παρ. 8 του αυτού άρθρου 6 του ν.1418/84, που προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν.1959/1991 (ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας, σε δημόσια έργα προβλεπομένου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 10 δις δραχμών)".

Αρθρο μόνο.

1. Σε συνέχεια της εγκυκλίου 34/1994 (αριθμ. Πρωτ. Δ17α/01/62/Φ.Ν.380/5.9.1994), με την οποία σας γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση του Ν.2229/94 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 138/Α/31.8.1994), κοινοποιείται το κείμενο του νόμου και σας παρέχονται οι πρώτες βασικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 οι διατάξεις του νόμου 2229/94 εφαρμόζονται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/94. (Το κείμενο της διάταξης αυτής παρατίθεται στο τέλος της εγκυκλίου αυτής). Φορείς του ευρυτέρου δημόσιου τομέα, που για να εφαρμόσουν τις διατάξεις για τα δημμόσια έργα χρειάζεται να εκδώσουν τα π.δ/τα για τα "αποφαινόμενα όργανα", πρέπει σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο να απευθυνθούν στη Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

3. Ο νόμος 2229/94 τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις του ν.1418/84. Οπως γίνεται αντικατάσταση διατάξεων, θα πρέπει να γίνει αντιπαραβολή της προγενέστερης διάταξης με τη διάταξη του νέου νόμου, ώστε να διαπιστωθούν και να κατανοηθούν αμέσως αλλαγές που γίνονται.

Η παρούσα εγκύκλιος αναφέρεται κυρίως στις νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νόμο 2229/94. Στις νέες αυτές διατάξεις αξιοποιήθηκαν τόσο η εμπειρία από τη δεκαετή εφαρμογή του ν.1418/84, όσο και τα νέα δεδομένα που επιβάλλουν πλήρη εκσυγχρονισμό στο σύστημα παραγωγής των έργων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ιδιαίτερα ότι όλοι οι φορείς επιβάλλεται να παρακολουθούν την πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου. Στο νέο νόμο 2229/94 περιλαμβάνονται αρκετές διατάξεις, που περιγράφουν με σαφήνεια τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τόσο των κυρίων των έργων, και των υπηρεσιακών παραγόντων όσο και των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους.

4. Στα δύο τελευταία 6 και 7 του ν.2229/94 ρυθμίζονται τα θέματα εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, ως ακολούθως:

α) άμεση εφαρμογή, από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (31.8.1994). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7, οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εκτός και αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Οι διατάξεις αυτές είναι απόλυτα σαφείς και γι' αυτό δεν χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση, ούτε ασφαλώς απαιτείται για την εφαρμογή τους να είχαν μνημονευθεί οι διατάξεις αυτές τις σχετικές διακηρήξεις δημοπρασίας ή τις αποφάσεις ανάθεσης των έργων. Κι' αυτό γιατί αφενός μεν οι διατάξεις είναι κατά κανόνα συμπληρωματικές και διαδικαστικές, και αφετέρου ο νομοθέτης όπου έκρινε σκόπιμο και επιβεβλημένο, όρισε άλλο χρόνο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου.

β) μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του νόμου (ήτοι από 31.10.1994), αρχίζει η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα θέματα εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των έργων (άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 2), στην υποβολή κατά τις δημοπρασίες, μαζί με την προσφορά και βεβαιώσεων για την εξασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών και βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, καθώς και στη διαδικασία τροποποίησης μελετών (άρθρο 6 παρ. 2 και άρθρο 4 παρ. 9 και 10 του ν.1418/84 που προστίθενται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2229/94). Και

γ) μετά την έκδοση του σχετικού π.δ/τος, αρχίζει η εφαμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 4 που αναφέρονται στα θέματα εγγραφής και κατάταξης εργοληπτικών επιχειρήσεων στην Η' τάξη του ΜΕΕΠ, καθώς επίσης και οι διατάξεις της παρ. 12 του αυτού άρθρου 4 που αφορούν στην επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων Ε', ΣΤ' και Ζ' τάξης ΜΕΕΠ (παρ. 13 του άρθρου 4 του ν.2229/94).

5. Μετά τις ανωτέρω γενικές εισαγωγικές σημειώσεις αναφερόμαστε στις νέες διατάξεις, όπως έχουμε ήδη σημειώσει παραπάνω, και παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις εφαρμογής, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αυτό απαραίτητο και αναγκαίο.

6. Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2229/94 σημειώνουμε πως νέες είναι οι διατάξεις των παρ. 5α, 5β και 6. Οι διατάξεις της παρ. 7 αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6.

6α'. Με την παρ. 5α του άρθρου 1 εναρμονίζονται οι διατάξεις του εθνικού δικαίου με τις ισχύουσες στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε ότι αφορά τον τρόπο δικαιολόγησης των "υπερβολικά χαμηλών προσφορών" που υποβάλλουν στις δημοπρασίες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις. Οι διατάξεις αυτές είναι νέες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή τους, ιδιαίτερα λόγω της πρόβλεψης για προσωρινή ή οριστική διαγραφή των τριών πρώτων μειοδοτριών επιχειρήσεων από τα ΜΕΕΠ, στην περίπτωση βέβαια που δεν θα μπορούν να αιτιολογήσουν τις χαμηλές προσφορές τους.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στα έργα προϋπολογισμού μεγαλυτέρου από το ανώτατο όριο που μπορούν να αναλάβουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Γ' τάξης ΜΕΕΠ. Για να εφαρμοσθούν και σε έργα μικρότερου προϋπολογισμού, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στη σχετική διακήρυξη του έργου.

6β'. Με την παρ. 5β' του άρθρου 1 παρέχεται δυνατότητα υποβολής τεύχους παρατηρήσεων κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Θεωρούμε ότι η ορθή εφαρμογή της διάταξης αυτής, θα συμβάλλει σε μαγάλο βαθμό ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες, από το στάδιο της προεπιλογής των κατάλληλων εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαδικασία για την ανάληψη κατασκευής του έργου, να έχουν πρόσθετα στοιχεία χρήσιμα για τη Β' φάση του διαγωνισμού.

6γ'. Με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2229/94 προστίθενται πέντε νέες παράγραφοι (9, 10, 11, 12 και 13) στο τέλος του άρθρου 4 του ν.1418/84.

6γα'. Η παράγραφος 9 καθιερώνει την υποχρέωση της εργοληπτικής επιχείρησης να υποβάλει, μαζί με την προσφορά της, βεβαιώσεις εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικής ενημερότητας. Αν δεν υποβληθούν οι βεβαιώσεις αυτές αποκλείεται η εργοληπτική επιχείρηση από το διαγωνισμό και υποβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις.

6γβ'. Με την παράγραφο 10 θεσπίζονται διατάξεις για την τροποποίηση της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι διατάξεις αυτές περιγροάφουν με κάθε λεπτομέρεια τη σχετική διαδικασία, ώστε να μην χρειάζονται περαιτέρω οδηγίες. Εκείνο που απαιτείται είναι η από μέρους των υπηρεσιών πιστή εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Και για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 1, δηλαδή είτε το έργο να είναι μεγαλύτερου προϋπολογισμού από το ανωτέρω όριο της Γ' τάξης ΜΕΕΠ, είτε αυτό να προβλέπεται στη διακήρυξη για τα έργα μικρότερου προϋπολογισμού.

βγγ'. Η παρ. 11 εισάγει έναν πράγματι απαραίτητο θεσμό, της υποχρέωσης του μελετητή και του αναδόχου κατασκευής του έργου να ασφαλίζουν αντίστοιχα τη μελέτη και την κατασκευή του έργου. Επειδή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου προβλήθηκαν διάφορες απόψεις για την ύπαρξη ή μη και των απαραίτητων συνθηκών ευδόκιμης του θεσμού, προβλέπεται η έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος για την έναρξη εφαρμογής των διατάεων αυτών.

6γδ'. Στην παρ. 12 ρυθμίζεται το θέμα της κατάπτωσης υπέρ του κυρίου του έργου της εγγύησης συμμετοχής, στην περίπτωση που η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης.

6γε'. Η πρρ. 13 καθιερώνει την υποχρέωση των υπηρεσιών, που έπρεπε να είναι αυτονόητη, για επανυπολογισμό των προβλεπομένων δαπανών και την προσαρμογή τους στο επίπεδο που διαμορφώνεται η σύμβαση μετά το διαγωνισμό και την έκπτωση που επιτεύχθηκε. Συνεπώς μετά τη διενέργεια διαγωνισμού θα εφαρμόζονται τα ποσοστά έκπτωσης σε όλα τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό υπηρεσίας, και θα μειώνονται αυτά ανάλογα.

7. Από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2229/94 επισημαίνουμε πως νέες είναι οι διατάξεις των παρ. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 και 14.

7α'. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2229/94 αναφέρονται στα θέματα εγγυήσεων καλής εκτέλεσης. Τα δύο νέα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι διατάξεις αυτές είναι ότι υπολογίζονται σε ποσοστό του προϋπολογισμού της υπηρεσία, και δεύτερον ότι μετά από ένα ύψος προϋπολογισμού θα προσκομίζονται εγγυητικές επιστολές από περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα, από τα αναφερόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 27 του π.δ/τος 609/1985.

7β'. Με την παρ. 4 του άρθρου 2 επανακαθορίζονται οι διατάξεις, για ορθή χρήση της πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο, που προβλέπεται ρητά πλέον ότι υπολογίζεται "ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου".

7γ'. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 προβλέπεται η υποχρέωση των υπηρεσιών να προχωρούν στην εκπτωση του αναδόχου, στις περιπτώσεις που διαπιστώνουν "άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου". Είναι διαφορετικό θέμα βέβαια "οι υπεργολαβίες" όπου αυτές προβλέπονται είτε από την ελληνική νομοθεσία, είτε από τις αντίστοιχες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.δ. 23/93). Σε καμιά περίπτωση πάντως δεν γίνεται δεκτή η υποκρυπτόμενη υποκατάσταση με τα γενικά "πληρεξούσια" αλλά και τις λεγόμενες "κοινοπραξίες" μετά τη δημοπρασία, όπως και κάθε άλλη μορφή "άμεσης ή έμμεσης" υποκατάστασης.

7δ'. Με την παρ. 7 του άρθρου 2 προβλέπεται η εγκατάσταση εργοταξίου του αναδόχου επί τόπου των έργων, προκειμένου να χορηγηθεί νόμιμα προκαταβολή. Η διάταξη αυτή είναι γενική και συνεπώς ακόμα και όταν πρόκειται να χορηγηθεί προκαταβολή που θα αφορά σε δαπάνες εργοταξιακής εγκατάστασης, οι υπηρεσιακές θα σταθμίζουν σε κάθε μία τέτοια περίπτωση σε ποιό βαθμό εκπληρώνει ο ανάδοχος την υποχρέωση εγκατάστασης εργοταξίου, ώστε να δικαιούται την προκαταβολή.

7ε'. Με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα παραλαβής υλικών και χαρακτηρισμού εδάφων. Είναι σε όλους γνωστά τα προβλήματα που δημιουργούνται στις περιπτώσεις αυτές και συνεπώς παρέλκει η λεπτομερής ανάπτυξή των, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Προϊσταμένη Αρχή να προχωρεί στις πιο ενδεδειγμένες κάθε φορά επιλογές της για αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων.

7στ'. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 ρυθμίζονται θέματα παρουσίας τεχνικών στελεχών της επιχείρησης επί τόπου των έργων. Η απαίτηση αυτή για το στελεχιακό δυναμικό της επιχείρησης επί τόπου των έργων επιβάλλεται για την έντεχνη, έγκαιρη και άρτια κατασκευή του έργου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η ευθύνη κατασκευής του έργου ανήκει κυρίως στην εργοληπτική επιχείρηση, που ανέλαβε την κατασκευή του, και γι' αυτό θα πρέπει να διαθέτει επί τόπου των έργων το απαραίτητο προσωπικό.

7ζ'. Οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου 11 του αυτού άρθρου 2 δεν αποτελούν εντελώς νέες ρυθμίσεις, αλλά προκρίθηκε η σύνδεσή τους και με την εκτέλεση των δημοσίων έργων, καθόσον η εμπειρία απέδειξε ότι κατά την εκτέλεση των δημοσίων έργων, διαπιστώθηκαν σημαντικές παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών από τα όργανα, σε βάρος των συμφερόντων του κυρίου του έργου. Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στην παρ. 17 του ίδιου άρθρου και στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2229/94 γίνεται ρητή αναφορά για έλεγχο των οργάνων της διοίκησης, για παραλείψεις στις παραλαβές δημοσίων έργων και την έκδοση απόφασης σε αιτήσεις θεραπείας, αντίστοιχα.

7η'. Με την παρ. 12 του άρθρου 2 διευκρινίζεται ότι στο 50% που τίθεται ως ανώτατο όριο, ως πλαφόν, ως ανώτατη αξεπέραστη οροφή προσαύξησης της δαπάνης κατασκευής ενός έργου (παρ. 1 άρθρου 8 του Ν.1418/84), συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν συμπληρωματικών μελετών ή τροποποιήσεων της μελέτης του έργου. Σχετικά με το ποσοστό αυτό του 50% κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι διαπιστώθηκαν αρκετές παραβάσεις. Επισημαίνεται πως οι μόνες δαπάνες που μπορεί νόμιμα να καταβληθούν πέραν του ορίου αυτού (50%) είναι οι οφειλόμενες σε πληρωμές φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), στην αναθεώρηση των τιμών και σε οιαδήποτε αποζημίωση (παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1418/84). Ετσι είναι περιττό να σημειωθεί ότι κάθε αντίθετη διάταξη πρέπει να θεωρείται καταργημένη και κάθε άλλη σχετική απόφαση ή εγκύκλιος ανακαλείται.

7θ'. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει η παρ. 13 του άρθρου 2 και οι οποίες προβλέπουν την υποχρέωση του αναδόχου να εκτελεί πάντοτε τις νέες εργασίες, που κρίνονται απαραίτητες για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου είτε αυτές εντάσσονται σε ομάδα ομοειδών εργασιών είτε όχι. Ρυθμίζονται επίσης όλα τα θέματα για την περίπτωση που οι νέες εργασίες ξεπερνούν το ποσοστό του 100% της ομάδας ομοειδών εργασιών και προβλέπεται να καταβάλλεται επιπλέον πρόσθετη αμοιβή και αποσαφηνίζεται ότι οι νέες εργασίες που δεν εντάσσονται σε καμιά ομάδα ομοειδών εργασιών της σύμβασης, θα περιλαμβάνονται σε ξεχωριστή ομάδα και οι τιμές τους κατά τα λοιπά θα κανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ. 609/85, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

7ι'. Τονίζουμε ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 14 του αυτού άρθρου 2 που αναφέρονται στην έγκριση συγκριτικών πινάκων. Με τις νέες διατάξεις γίνεται σαφής διάκριση για την αύξηση μέχρι του 20% της συμβατικής δαπάνης, όπου δεν απαιτείται υποχρεωτική παραπομπή του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα που έχει η Προϊσταμένη Αρχή να παραπέμπει στο τεχνικό συμβούλιο, κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση του έργου και συνεπώς και κάθε συγκριτικό πίνακα, εφόσον κρίνει ότι οι τροποποιήσεις που επέρχονται με αυτόν είναι σημαντικές για το έργο. Μετά το όριο αυτό κάθε συγκριτικός πίνακας παραπέμπεται υποχρεωτικά στο αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο.

8. Από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2229/94 θα σημειώσουμε ιδιαίτερα τις ρυθμίσεις της παρ. 6, που καθιερώνει τη δυνατότητα συμβιβασμού. Πιο συγκεκριμένα οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι αν υπάρχει δικαστική απόφαση ευνοϊκή για τον ανάδοχο, στην οποία έχει ασκηθεί αναίρεση από τον κύριο του έργου, μπορεί να γίνει συμβιβασμός εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση ο ανάδοχος. Ο συμβιβασμός αυτός γίνεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή του αρμοδίου οργάνου για τους άλλους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα.

9. Από τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2229/94, που αναφέρονται στις εργοληπτικές επιχειρήσεις και τα μητρώα ΜΕΕΠ και ΜΕΚ, νέες διατάξεις περιλαμβάνονται στις παρ. 4, 6, 10, 12, 14 και 15.

9α'. Με την παρ. 4 του άρθρου 4 επανεισάγεται ο πειθαρχικός έλεγχος των εργοληπτικών επιχειρήσεων και των στελεχών τους. Προβλέπεται και η έκδοση σχετικών π.δ/των. Στις διατάξεις αυτές προβλέπονται οι πειθαρχικές ποινές που θα επιβάλλονται για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων, και τα όργανα που θα ασκούν τον πειθαρχικό έλεγχο. Περισσότερες οδηγίες και για τα θέματα αυτά θα σας δοθούν όταν σας κοινοποιηθούν τα σχετικά π.δ/τα.

9β'. Με την παρ. 6 του άρθρου 4 ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα "της ελάχιστης καθαρής θέσης" που απαιτείται να διαθέτει η εργοληπτική επιχείρηση για την εγγραφή, την αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξης της στις διατάξεις του ΜΕΕΠ.

9γ'. Με τις διατάξεις των παραγρ. 9 και 10 του άρθρου 4 προβλέπεται "η όγδοη τάξη" ΜΕΕΠ που ορίζεται ως γενική (Παρ. 9), και στην παρ. 10 ρυθμίζονται τα θέματα κατάταξης στην Η' τάξης, εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης του ΜΕΕΠ και περιλαμβάνονται άλλες σχετικές ρυθμίσεις.

9δ'. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 4 του ν.2229/94 περιλαμβάνονται διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα της υποχρεωτικής επανάκρισης των εργοληπτικών επιχειρήσεων Ε', ΣΤ' και Ζ' τάξης του ΜΕΕΠ, μετά την δημοσίευση του νέου νόμου και το σχετικό π.δ/μα που θα εκδοθεί για τα ίδια θέματα.

Για τα θέματα που αναφέρονται στις παραγράφους 9β, 9γ και 9δ, θα σας δοθούν περισσότερες οδηγίες μετά την έκδοση των σχετικών π.δ/των.

9ε'. Ιδιαίτερα τονίζουμε τη σημασία που έχουν οι ρυθμίσεις της παραγράφου 14 του άρθρου 4. Η παράγραφος αυτή αναφέρεται στο γνωστό σας θέμα του "ανακτέλεστου υπόλοιπου εργασιών", εξειδικεύοντας τις συνέπειες για την επιχείρηση εάν διαπιστωθεί παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλωσης στοιχείων. Επίσης οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, προβλέπουν ότι δεν υπολογίζονται στο "ανεκτέλεστο" τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τις ρυθμίσεις που αναφέρονται σε θέματα ανάληψης κατασκευής έργων από επιχειρήσεις Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' μέχρι του τριπλάσιου της καθαρής τους θέσης και πάντως όχι μεγαλύτερου του διπλάσιου ορίου για κάθε τάξη και κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή προβλέπουν οι διατάξεις να γίνεται υπολογισμός του "ανεκτέλεστου" με βάση τα όρια αυτά, που επιτρέπεται να αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων μεταλύτερου προϋπολογισμού της τάξης τους.

Στις ίδιες διατάξεις περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα θέματα κοινοπραξιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα επισημαίνονται οι διατάξεις για τις κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης, που προβλέπεται ότι μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις που θα περιληφθούν σε π.δ/γμα, να αναλαμβάνουν την κατασκευή έργου προϋπολογισμού μέχρι του 2,5 του ορίου της αξίας τους.

Με την παράγραφο 15 του άρθρου του ν. 2229/94, προστίθενται τρεις νέες παράγραφοι 12, 13 και 14 στο τέλος του άρθρ. 17 του ν.1418/84. Ετσι με την παράγραφο 12 επαναφέρεται σε ισχύ το όριο συνταξιοδότησης του εβδομηκοστού δευτέρου έτους της ηλικίας των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης, που ίσχυε μέχρι το 1984 για τους εργολήπτες δημοσίων έργων. Στις ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής περιλαμβάνονται και οι διατάξεις που αφορούν στους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα.

Στην παράγραφο 13 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στον περιορισμό στελέχωσης των εργοληπτικών επιχειρήσεων, από συνταξιούχους υπαλλήλους του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Στην επόμενη παράγραφο 14 περιλαμβάνονται διατάξεις, που προβλέπουν την σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στο οποίο θα μεταβιβαστούν αρμοδιότητες για την τήρηση των μητρώων ΜΕΕΠ και ΜΕΚ.

10. Από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2229/94, τονίζουμε πως μόνο στην παρ. 3 περιλαμβάνονται διατάξεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Στις διατάξεις αυτές γίνονται πρόσθετες ρυθμίσεις για την πρόσληψη συμβούλου στην εκτέλεση (μελέτη κατασκευή) των δημοσίων έργων.

Πιο συγκεκριμένα στις διατάξεις αυτές προβλέπεται ότι επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλων οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κλπ.). Με κοινή απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, οι διατάξεις αυτές μπορεί να εφαρμόζονται ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, και που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα.

Με την ευκαιρία αυτή σημειώνουμε για την πληρότητα του θέματος και τις άλλες δύο περιπτώσεις συναφών διατάξεων, που περιέχονται στο ν.1418/84 και που είναι:

α) η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.1418/84, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1799/88 (ανάθεση καθηκόντων τεχνικού συμβούλου) και

β) η διάταξη της παρ. 8 του αυτού άρθρου 6 του ν.1418/84, που προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν.1959/1991 (ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας, σε δημόσια έργα προβλεπομένου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των 10 δις δραχμών)".

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

'Αρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

"Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντηρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση".

2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και του εκάστοτε αρμόδιου υπουργού, είναι δυνατόν έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των ανωτέρω φορέων να εξαιρούνται διατάξεων του παρόντος.

3. Η περίπτωση η' της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"η. Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του έργου ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκεγής του εργου".

4. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 αντικαθίστανται ως εξής:

"Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόκειται στην κρίση του αρμοδιου οργάνου και γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Η επιτροπή κατά τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη της όλα όσα περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή, το ύψος της προσφοράς και συνεκτιμά κόθε άλλο πρόσφορο, κατά την κρίση των μελών της, τεκμηριωμένο στοιχείο, κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 16, σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και με τις υπόχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή".

5 α. Στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 προστίθενται τά ακόλουθα εδάφια:

"Σε κάθε δημοπρασία έργου, που υποβάλλονται υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον οι τρεις πρώτες μειοδότριες επιχειρήσεις, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους. Για τη δικαιολόγηση αυτή συντάσσεται και υποβάλλεται σχετικό υπόμνημα από καθεμιά επιχείρηση και προσκομίζονται τα απαραίτητα στοιχεία επαλήθευσης της προσφοράς. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης, αποκλείονται οι επιχειρήσεις αυτές από το διαγωνισμό και διαβιβάζονται αμέσως αντίγραφα των στοιχείων στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Εργων, (Γ.Γ.Δ.Ε.), που είναι αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).

"Στις εργοληπτικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία σε διαγωνισμό και αποκλείονται από αυτό κατά την ανωτέρω διαδικασία, επιβάλλεται στις πρώτες τρεις, κατά σειρά χαμηλότερων προσφορών, ως ειδική ποινική ρήτρα, η κατάπτωση, υπέρ του κυρίου του έργου, ποσοστού 20%, 15% και 10% αντίστοιχα του ποσού της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής.

Αν επαναληφθούν από εργοληπτικές επιχειρήσεις τα ανωτέρω πέραν από δύο φορές, εκτός από την επιβολή της ανωτέρω ειδικής ποινικής ρήτρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, με βάση τα στοιχεία που υποβάλλονται στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ, αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας αυτής για το μέχρι ένα (1) έτος αποκλεισμό συμμετοχής αυτών σε δημοπρασίες. Η τελευταία αυτή διάταξη, για τον αποκλεισμό συμμετοχής σε δημοπρασίες, ισχύει και για όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που είτε μόνες τους είτε σε κοινοπραξία αποκλείονται κατά την ανωτέρω διαδικασία πέραν από δύο φορές από διαγωνισμούς, ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι η ανωτέρω ειδική ποινική ρήτρα. Στο προοίμιο της σχετικής απόφασης αποκλεισμού, εκτός των άλλων στοιχείων, θα μνημονεύονται τα υπομνήματα που υποβάλλουν κάθε φορά οι επιχειρήσεις, που θεωρούνται ως απολογία της, ή η άρνηση υποβολής. Η τυχόν υποβαλλόμενη προσφυγή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλους τους φορείς που εκτελούν δημόσια έργα, ώστε να αποκλείονται οι εργοληπτικές αυτές επιχειρήσεις από όλες τις δημοπρασίες".

*** Τα εδάφια από το τέταρτο μέχρι και το δέκατο αντικαταστάθηκαν ως άνω από την παρ.4 του άρθρου δωδέκατου του Ν.2338/1995.

*** Ανωτέρω καταργήθηκαν με αρ.12 Ν.2576/98

β. Στην παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για το τεύχος παρατηρήσεων που υποβάλλεται με την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στη δημοπρασία με προεπιλογή, εφόσον ζητηθεί με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος".

6. Στο άρθρο 4 του ν.1418/1984 προστίθενται παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13, που έχουν ως εξής:

"9. Κατά την κατάθεση της προσφοράς κάθε προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση υποχρεούται, εκτός από τις βεβαιώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, να υποβάλει βεβαιώσεις των υπηρεσιών για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών και τη φορολογική ενημερότητα για τα δημόσια έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινοπραξία.

Η μη προσκόμιση των ανωτέρω στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού της επιχείρησης από το διαγωνισμό και επιβολής των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών ποινών.

10. Για την τροποποίηση της μελέτης, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εργου, απαιτείται απόφαση της προϊσταμένης αρχής, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στο τεχνικό συμβούλιο καλούνται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου ή εκπρόσωποι αυτών να αναπτύξουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν γραπτό υπόμνημα. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από τη διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης της μελέτης, η προϊσταμένη αρχή εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης για τροποποίηση της μελέτης στην υπηρεσία του Μ.Ε.ΕΠ. αποτελεί προϋπόθεση για τυχόν πληρωμή των εργασιών που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης.

'Ολα τα σχετικά στοιχεία για την τροποποίηση ή μη της μελέτης υποβάλλονται σε αντίγραφα μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στη Γ.Γ.Δ.Ε. με εισήγηση της προϊσταμένης αρχής για τον υπεύθυνο της κατάστασης που δημιουργήθηκε, προκειμένου να επιβληθούν από τον Υπουργό περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Κατά της απόφασης για τροποποίηση της μελέτης μπορεί ο μελετητής να υποβάλει αίτηση θεραπείας. Η αίτηση θεραπείας δεν αναστέλλει την εφαρμογή της απόφασης. Αν η αίτηση θεραπείας γίνει μερικά η ολικά δεκτή μπορεί ο μελετητής να ζητήσει ανάλογη τροποποίηση της απόφασης επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

11, Για την πληρότητα των εκπονούμενων μελετών, καθώς και για την έντεχνη κατασκευή του έργου, υποχρεούται ο μελετητής και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου να ασφαλίζουν αντίστοιχα τη μελέτη και την κατασκευή του έργου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Εμπορίου ορίζεται η έναρξη εφαρμογής της παραγράφου αυτής και ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα εφαρμογής της διάταξης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

12. Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, αν η προσφορά που υποβάλλεται δεν τηρεί τους βασικούς όρους της διάκήρυξης και των τευχών δημοπράτησης από μέρους της εργοληπτικής επιχείρησης. Η απόφαση κατάπτωσης της εγγύησης εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων 'Εργων.

13. Κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ύστερα από διαγωνισμό, επανυπολογίζονται, σε συνδυασμό με την έκπτωση, οι προβλεπόμενες δαπάνες για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), την αναθεώρηση και γενικά ο,τιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης κατασκευής του έργου".

7. Οι διατάξεις, που προστίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.1418/1984 με την ανωτέρω παρ 5 και οι διατάξεις της παρ. 10, που προστίθενται στο αυτό άρθρο 4 του ν. 1418/1984 με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου, εφαρμάζονται για έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το ανώτατο όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις της Γ τάξης του Μ.Ε.Ε.Π..

"Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να το ποσό αυτό να αναπροσαρμόζεται και να αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη τάξη. Για έργα μικρότερου προϋπολογισμού, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, μπορούν να εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις, εφόσον προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη και με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων".

*** Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ.7 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ. 5 άρθρου δωδέκατου Ν.2338/1995

'Αρθρο 2

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"Η σύμβαση, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στην εγκριτική απόφαση, υπογράφεται από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας και αναφέρει τον κύριο του έργου για λογαριασμό του οποίου συνάπτεται".

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως ακολούθως:

"Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται με τη διακήρυξη να ορίζεται μεγαλύτερο ποσοστό εγγύησης, που δεν μπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας. Η εγγύηση, μέχρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, παρέχεται με εγγυητική επιστολή από ένα πιστωτικό ίδρυμα, πέραν του ποσού αυτού και μέχρι τετρακόσια εκατομμύρια (400.000.000) δραχμές με εγγυητική επιστολή από άλλο πιστωτικό ιδρυμα και πέραν των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών η παρεχόμενη εγγύηση κάθε πιστωτικού ιδρύματος δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται με προεδρικά διατάγματα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανωτέρω ποσά. Στις περιπτώσεις χαμηλών προσφορών, μπορεί να ζητηθούν από την προϊσταμένη αρχή, κατά την υπογραφή της σύμβασης, πρόσθετες εγγυήσεις που δεν μπορεί να υπερβούν το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της υπηρεσίας".

3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"4. Σε κάθε σύμβαση κατασκευής έργου ορίζεται προθεσμία για την περάτωση του στο σύνολο και κατά τμήματα, Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου σύμφωνα με τη συμβαση. Η υπηρεσία εγκρίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το χρονοδιάγραμμα με τυχόν συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. Η έναρξη των εργασιών του έργου από μέρους του αναδόχου δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η μη τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών με υπαιτιότητα του αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, αποτελεί λόγο έκπτωσης του ανοδόχου και για τα αρμόδια άργανα του φορέα κατασκευής αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της πορ. 9 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου:

Παράταση των προθεσμιών γίνεται μόνον ύστερα από έγκριση της προϊσταμένης του έργου αρχής, αν οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο της συνολικής προθεσμίας του έργου και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία).

Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την, αρχική συμβατική προθεσμία και τις τυχόν παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.

Με τις προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, συνδυάζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών που αποτελεί συμβατικό στοιχείο. Σε περίπτωση μεταβολών των προθεσμιών ή του αντικειμένου του έργου αναπροσαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση μπορεί ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής για την κάλυψη ή περιορισμό των καθυστερήσεων του έργου, στην περίπτωση που ευθύνεται γι' αυτές ο ανάδοχος, να δώσει εντολή στον ανάδοχο να επιταχύνει τις εργασίες εκτελώντας τις απαραίτητες πρόσθετες εργασίες και παίρνοντας τα απαραίτητα πρόσθετα μέτρα, χωρίς καμία πρόσθετη αποζημίωση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση".

4. Στην παρ. 5 του αυτού άρθρου 5 του ν. 141'8/1'984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως ακολούθως:

"Πρόσθετη καταβολή (πριμ) καταβάλλεται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή στην απόφαση ανάθεσης,χωρίς διαγωνισμό. Η καταβολή του πριμ στον ανάδοχο γίνεται για την ταχύτερη εκτέλεση μέρους ή όλου του έργου σύμφωνα με τη σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα και υπολογίζεται ως ποσοστό του αρχικού συμβατικού αντικειμένου".

5, Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν.1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Αν διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του αναδόχου από άλλη εργοληπτική επιχείρηση, ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, μετά γνώμη του αρμόδιου τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων 'Εργων".

6. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. β του αυτού άρθρου 5 του ν.1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70 Α'), αντικαθισταται ως ακολούθως:

"Αν η πληρωμή του καθυστερήσει πέρα από ένα (1) μήνα από τη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ή του μελετητή, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από το χρόνο υποβολής της, τόκος υπερημερίας ίσος με το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του τόκου των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ο ανάδοχος ή ο μελετητής μπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση. Σε περίπτωση που το Δημόσιο παύσει να εκδιδει έντοκα γραμμάτια, ο τόκος υπερημερίας του παρόντος νόμου καθορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου".

7. Στην παρ: 9 του άρθρου 5 του ν. 1418/1984 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Η χορήγηση οποιασδήποτε προκαταβολής γίνεται μετά την εγκατάσταση εργοταξίου από τον ανάδοχο επιτόπου του έργου".

8: Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν 1418/1984 προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια, που έχουν ως εξής:

"Ειδικώς, η παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σε αυτό, καθώς και ο χαρακτηρισμός των εδαφών, που κατασκευάζεται το έργο, γίνεται από δύο ή: περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται

από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισμός των επιτροπών αυτών ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλο να'συμμετάσχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊστάμενη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και χαρακτηρισμό εδαφών και να διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναμίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων, που ορίζονται σε άρτιο αριθμό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών και ο χαρακτηρισμός εδαφών γίνεται κατά τον προσφορότερο τρόπο με απόφαση της προϊσταμένης αρχής".

9. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ν.1418/1984 πρεστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

"Η επιτόπου των έργων παρουσία τεχνικού στελέχους ή τεχνικού υπαλλήλου της εργοληπτικής επιχείρησης είναι υποχρεωτική και ανάλογη με τη φύση και το μέγεθος του κατασκευαζόμενου έργου. Προκειμένου για έργα προϋπολογισμού πάνω από ένα δισεκατομμύριο, η αναλογία αυτή καθορίζεται τουλάχιστον σε τρεις (3) τεχνικούς ανάλογων προσόντων και πείρας, από τους οποίους ένας πρέπει να ειναι διπλωματούχος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και ένας πτυχιούχος τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.). Η ελάχιστη τεχνική στελέχωση του εργοταξίου σε κάθε έργο μπορεί πάντα να αλλάζει με απόφαση του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, εφόσον προβλέπεται στη διακήρυξη. Για το προσωπικό που αποτελεί την ελάχιστη αυτή στελέχωση απαιτείται προσκόμιση στη διευθύνουσα υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για την εργοληπτική επιχείρηση, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, καθώς και για τους υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας. Μέ απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο αριθμός των τεχνικών επιτόπου των έργων, ανάλογα με τον προϋπολογισμό και τη φύση του εκτελούμενου έργου.

10. Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν.1418/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"7. Από κάθε πιστοποίηση λογαριασμού πληρωμής εκπονούμενης μελέτης παρακρατείται, ως πρόσθετη εγγύηση, ποσοστό εικόσι τοις εκατό (20%) για την αρτιότητα και πληρότητα της μελέτης. Τα ποσά που παρακρατήθηκαν αποδίδονται στο μελετητή χωρίς τόκο ή άλλη αποζημιωση μετά πάροδο διετίας από την έγκριση της μελέτης. Αν στη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος προκύψουν σφάλματα της μελέτης, που διαπιστώνονται είτε ύστερα από έλεγχο που μπορεί να διενεργήσει οποτετήποτε η υπηρεσία είτε κατά την κατασκευή του έργου, καλείται ο μελετητής να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Σε περίπτωση αρνήσεως, δυστροπίας ή αδυναμίας του να το πράξει, η διόρθωση των σφαλμάτων γίνεται με τον προσφορότερο, κατά την κρίση του εργοδότη της μελέτης ή του φορέα κατασκευής, τρόπο καί η σχετική δαπάνη καταβάλλεται από το ανωτέρω παρακρατηθέν ποσό και, σε περίπτωση που δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό καταλογίζεται σε βάρος του μελετητή και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Το ανωτέρω ποσό της πρόσθετης εγγύησης μπορεί να αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή. Ο μελετητής του έργου είναι υποχρεωμένος να συμπράττει με την υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της μελέτης του. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να καθορίζεται ο ρόλος και η ειδικότερη ευθύνη του μελετητή του έργου κατά τη διάρκεια της κατασκευής και να προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης του για τυχόν απασχόληση σε θέματα που δεν ανάγονται στη δικη του ευθύνη. Το ανωτέρω ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) δεν παρακρατείται, εφόσον ο μελετητής προσκομίσει συμβόλαιο ασφάλισης της αρτιότητας και πληρότητας της μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή, του προηγούμενου εδαφίου.

1 1. Στο άρθρο 6 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ. 9, που έχει ως ακολούθως:

"9. Η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή του, η υποχρέωση να ενεργούν μέσα σε ορισμένη προθεσμία και διαφορετικά να επέρχεται αυτοδικαίως το αποτέλεσμα της παράλειψης. Για τα αδικήματα αυτά ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές: α) του προστίμου, μέχρις αποδοχών έξι (6) μηνών και β) την παραπομπή στο οικείο υπηρεσιακό Συμβούλιο για δυσμενή μετάθεση ή οριστική απόλυση".

12. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως κατωτέρω:

"Στο ως άνω ποσοστό του πενήντα τοις εκατό (50%) συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή συντάξεως τυχόν συμπληρωματικών μελετών του έργου ή τροποποιήσεων της μελέτης του έργου.

13. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 1799/1988 (ΦΕΚ 167 Α'), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"2. Αν η αύξηση των απαραίτητων για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου εργασιών συνεπάγεται αύξηση μεγαλύτερη του εκατό τοις εκατό (100%) της συμβατικής δαπάνης κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, αφού συνυπολογισθούν και οι εργασίες που τιμολογούνται με νέες τιμές μονάδας και από τη φύση τους εντάσσονται στην αντίστοιχη ομάδα, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει την κατασκευή του έργου και οι εργασίες αυτές αμείβονται με καταβολή πρόσθετης αμοιβής ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής τιμής ή της νόμιμα κανονιζόμενης τιμής μονάδας νέων εργασιών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν για την αρτιότητα ή λειτουργικότητα του έργου είναι αναγκαία η εκτέλεση νέων εργασιών, που δεν εντάσσονται σε καμία από τις συμβατικά προβλεπόμενες ομάδες εργασιών. Στην περίπτωση αυτή οι νέες εργασίες εντάσσονται σε ξεχωριστή ομάδα και οι τιμές των εργασιών αυτών κανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του π.δ/τος 609/1985, όπως κάθε φορά ισχύουν, και αν η δαπάνη της ομάδας υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) του συμβατικού ποσού θα καταβάλλεται και η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) των τιμών".

14. Στο άρθρο 8 του ν. 1418/1984 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως ακολούθως:

"6. Σε κάθε έργο επιτρέπεται η συνταξη συγκριτικών πινάκων που δεν μπορεί να υπερβούν το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής συμβατικής δαπάνης. Για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων πέραν του ανωτέρω ορίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984".

15. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

2 Η αναθεώρηση υπολογίζεται για τις εργασίες που πραγματικά εκτελέστηκαν μέσα στο προβλεπόμενο από το άρθρο 5 χρονοδιάγραμμα. Εργασίες που, για οποιονδήποτε λόγο, εκτελέστηκαν σε αναθεωρητική περίοδο μεταγενέστερη της προβλεπόμενης από το χρονοδιάγραμμα, θεωρούνται για τον υπολογισμό της αναθεώρησης ότι εκτελέστηκαν στην αναθεωρητική περίοδο κατά την οποία έπρεπε να εκτελεστούν. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν πριν από την προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα αναθεωρητική περίοδο, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση το χρόνο της πραγματικης εκτέλεσης τους. Για τις εργασίες που εκτελέστηκαν μετά την πάροδο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, η αναθεώρηση υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές που ίσχυαν κατά την τελευταία αναθεωρητική περίοδο του αρχικού χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου, εφόσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι διοικητικές και οι παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 15 του νόμου πυτού, καθώς και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 36 του π.δ/τος 609/1985 ποινικές ρήτρες.

16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του αυτού άρθρου 10 του ν. 1418/1984, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το στοιχείο δ της παρ. 21 του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

"Στις συμβάσεις, που καθορίζονται με τον τρόπο, που προβλέπουν οι περιπτώσεις δ' και ε της παρ. 4 του άρθρου 4 ή που το αντάλλαγμα συνομολογείται σε ξένο νόμισμα, καθορίζεται με τη διακήρυξη αναθεώρησης και προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της, που μπορει να είναι ίδιος ή διαφορετικός από τον ισχύοντα τρόπο αναθεώρησης".

17. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Οι παραλαβές, προσωρινή και οριστική, γίνονται υποχρεωτικά μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Σε περίπτωση που οι προθεσμίες αυτές, που προσδιοριζονται με προεδρικό διάταγμα, περάσουν άπρακτες, οι παραλαβές θεωρούνται ότι συντελέστηκαν αυτοδικαίως και ύστερα από σχετική έγγραφη όχληση του αναδόχου, και επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες στην παρ.8 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου πειθαρχικές ποινές. Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου και εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα.

Στις επιτροπές παραλαβής των έργων τουλάχιστον ο πρόεδρος δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας'.

'Αρθρο 3

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Η έκδοση ή κοινοποίηση απόφασης επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας'.

2. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"8. Αν η αίτηση θεραπείας απορριφθεί με απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή αν ο Υπουργός δεν εκδώσει και κοινοποιήσει την απόφασή του μέσα στην τρίμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου, δικαιούται αυτός που υπέβαλε την αίτηση θεραπείας να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. Η κοινοποίηση της απόφασης γίνεται μέσα στην ανωτέρω τρίμηνη προθεσμία. Σε περίπτωση που τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα δεν προσκομίσουν μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του τρίτου μήνα το σχέδιο απόφασης επί της αιτήσεως θεραπείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων ή το αρμόδιο όργανο των άλλων φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 6 του νόμου αυτού".

3. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πιο πάνω διαφορών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται το έργο. Αν το έργο εκτείνεται στην περιφέρεια δύο ή περισσότερων εφετείων, αρμόδιο καθίσταται εκείνο που ορίζει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση αυτού που ενδιαφέρεται να ασκήσει την προσφυγή. Το διοικητικό εφετείο δικάζει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1406/1983 και το πολιτικό εφετείο κατά τη διαδικασια ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου".

4. Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"3. Η υπόθεση συζητειται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Οι διάδικοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την πρώτη συζήτηση όλα τα αποδεικτικά μέσα. Οι μάρτυρες εξετάζονται αμέσως και δεν απαιτείται έκδοση προδικαστικής απόφασης ανεξαρτήτως της υφιστάμενης δικαιοδοσίας. Η παρ.1 του άρθρου 671 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και συμπληρωματικές αποδειξεις. Το εφετείο εκδίδει την απόφασή του το ταχύτερο και αρκεί πιθανολόγηση. Οι αποφάσεις του διοικητικού εφετείου υπόκεινται σε αναίρεση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 56 του π.δ/τος 18/1989, του δε πολιτικού εφετείου μόνο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 559 αριθμ. 1 έως 7,9,16,17,19 και 2Ο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η διάταξη του άρθρου 565 παρ.2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση. Εάν γίνει δεκτή η αναιρεση, το τμήμα του Αρείου Πάγου, που αποφασίζει την αναίρεση, κρατεί σε κάθε περίπτωση την υπόθεση και τη δικάζει κατ' ουσία".

5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"Μέσα στην ίδια δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία ασκείται και η αίτηση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου για τον καθορισμό του αρμόδιου εφετείου σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η δίμηνη ανατρεπτική προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου".

6. Στο άρθρο 13 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ. 6, που έχει ως εξής:

"6 Σε περίπτωση που ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου ασκήσει αναίρεση κατά της απόφασης του διοικητικού ή πολιτικού εφετείου, με αίτηση του αναδόχου μπορεί, μέχρι την εκδίκαση της, να γίνει συμβιβασμός.

Για το συμβιβασμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξιας και Δημόσιων 'Εργων ή του αρμόδιου οργάνου των φορέων που εκτελούν δημόσια έργα, μετά από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μετά την αποδοχή αυτής από τον ανάδοχο ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου παραιτείται της αναίρεσης".

'Αρθρο 4

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Την κατασκευή δημόσιων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών-Μελών της Eυρωπαϊκής 'Ενωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις".

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.1418/1984 αντικαθισταται ως εξής:

2. Κατασκευαστικές επιχειρήσεις χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα γίνονται δεκτές στους διαγωνισμούς και μπορούν να αναλάβουν την εκτέλεση δημόσιων έργων σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας".

3. Η παρ. 5 του αυτού άρθρου 15 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"5. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων, υπόκεινται στον έλεγχο της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων για παραβάσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους μπορεί να επιβάλει στις επιχειρήσεις αυτές διοικητική ποινή προστίμου μέχρι εικοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, σύμφωνα με τα οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Με απόφαση του αυτού Υπουργού μπορεί να αυξάνεται το ανωτέρω ποσό. Παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων είναι ιδίως η κατά την εκτέλεση του έργου έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του, η μη λήψη μέτρων προστασίας του κοινού, η παρακώλυση λειτουργίας ή βλάβη ή καθυστέρηση στην αποκατάσταση φθορών σε άλλα δημόσια έργα ή κοινόχρηστα πράγματα. Η διοικητική αυτή ποινή είναι ανεξάρτητη από την τυχόν ποινική ή αστική ευθύνη. Το πρόστιμο της παραγράφου ουτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Από το έσοδο αυτό αποδίδεται στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.) ποσοστό που καθορίζεται, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος , Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Οικονομικών. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται ο τρόπος απόδοσης των σχετικών ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια".

4. Στο άρθρο 15 του ν. 1418/1984 προστίθεται παρ.6, που έχει ως ακολούθως:

"6. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημόσιων έργων και τα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο για κάθε υπαίτια αθέτηση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων έναντι του κυρίου ή του φορέα κατασκευής του έργου, καθώς και για κάθε συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την εργολαβική τους ιδιότητα και για χρήση της βεβαιώσεως χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων ή διάπραξης άλλων παραβάσεων επιβάλλονται διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι:

α) ο αποκλεισμός από δημοπρασίες της εργοληπτικής επιχείρησης μέχρι έξι (6) μήνες.

β) ο υποβιβασμός της τάξης της εργοληπτικής επιχείρησης από ορισμένες ή όλες τις κατηγορίες έργων.

γ) η προσωρινή διαγραφή της εργοληπτικής επιχείρησης ή του στελέχους της από το Μητρώο που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε., από έξι (6) μήνες έως τρία (3) χρόνια.

δ) η οριστική διαγραφή της επιχείρησης ή του στελέχους της από τα τηρούμενα ως άνω Μητρώα.

Η διοικητική κύρωση της περίπτωσης α' επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' επιβάλλονται απά το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο. Η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων ή την αρμόδια τεχνική υπηρεσια ή την προϊσταμένη αρχή.

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζεται η επιβολή παρεπόμενων χρηματικών κυρώσεων, το ύψος αυτών, που δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές και τα όργανα που τις επιβάλλουν, καθώς και η σχετική διαδικασία, η συγκρότηση και λειτουργία εν γένει των πειθαρχικών συμβουλίων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, στα οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων και του Τ.Ε.Ε., η πειθαρχική εν γένει διαδικασία, οι δικαιούμενοι να ασκήσουν πειθαρχική αγωγή, η άσκηση εφέσεως, οι προθεσμίες και παραγραφές, οι λόγοι αναστολής και διακοπής αυτης, οι ειδικότερες σχέσεις προς ενδεχόμενες συναφείς αποφάσεις διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ως και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποίο δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.

Για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις, που μπορούν να αναλαμβάνουν την κατασκευή δημόσιων έργων και δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ.,εκδίδεται απόφαση του Υπουργού περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων με την οποία ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα με τις διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις".

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται τα κατώτατα όρια τεχνικής στελέχωσης της επιχείρησης, καθώς και της στελέχωσης της από άλλο επιστημονικό ή τεχνικό και βοηθητικό προσωπικά, τα κατώτατα όρια κεφαλαίων, μηχανικού εξοπλισμού, ελάχιστης καθαρής θέσης και σύνθεσης οργάνων διοίκησης της επιχείρησης και εξειδικεύονται τα ελάχιστα όρια των κριτηρίων αξιολόγησης κατά την εγγραφή της. Η ελάχιστη στελέχωση της επιχείρησης πρέπει να είναι συνεχής καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της και να αποδεικνύεται οποτεδήποτε με προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης του προσωπικού από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Οποιαδήποτε μεταβολή στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης γίνεται ύστερα από αίτηση της επιχείρησης ή του στελέχους από την επιτροπή Μ.Ε.ΕΠ., η οποία προεγκρίνει τη μεταβολή αυτη εξετάζοντας τους προβαλλόμενους λόγους μεταβολής".

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1418/1984 προστίθενται εδάφια, που έχουν ως εξής:

"Η ελάχιστη καθαρή θέση που απαιτείται να διαθέτει κάθε εργοληπτική επιχείρηση με την εγγραφή, αναθεώρηση εγγραφής και κατάταξή της στις τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ., διαπιστώνεται από τον τελευταίο ισολογισμό της εργοληπτικής επιχείρησης και το πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών και εκτιμητών, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταιο τρίμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης".

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

"2. Με τα ίδια κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου γίνεται επίσης:

α) Η κατάταξη στις κατηγορίες και τάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού που ισχύει για μια τριετία,

β) η τακτική, ανά τριετία, αναθεώρηση της εγγραφής ύστερα από αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης και η οποία γίνεται μέ κριτήριο την κατασκευαστική εμπειρία της επιχείρησης και όχι την εμπειρία των στελεχών της. Σε περίπτωση παράλειψης υποβολής αίτησης επανάκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη συμπλήρωση της τριετίας, τεκμαίρεται η έλλειψη των προϋποθέσεων παραμονής της εργοληπτικής επιχείρησης στις κατηγορίες και τάξεις που έχει καταταχθεί και υποβιβάζεται αυτοδικαίως στην αμέσως κατώτερη τάξη για όλες τις κατηγορίες. Για τον υποβιβασμό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από την πάροδο της εξηκονθήμερης προθεσμίας,

γ) η έκτακτη με πρωτοβουλία της υπηρεσίας αναθεώρηση που μπορεί να γίνει οποτεδήποτε και

δ) η έκτακτη, με αίτηση της επιχειρησης, αναθεώρηση, που μπορεί να γίνει μόνο μετά την παρέλευση διετίας από την τελευταία τακτική αναθεώρηση. Εργοληπτική επιχείρηση που πληροί όλα τα κριτηρία του παρόντος νόμου παραμένει στις τάξεις και κατηγορίες του Μ.Ε.ΕΠ. στις οποίες είναι γραμμένη, έστω και αν στην τελευταία τριετία πριν την τακτική ή έκτακτη αναθεώρηση της δεν έχει εκτελέσει οποιαδήποτε έργα.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται άπαξ για κάθε εργοληπτική επιχείρηση".

β. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 4 του αυτού άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αριθμείται ως έβδομο και αντικαθίσταται ως εξής:

"Η σύνθεση της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και στη σύνθεση αυτή περιλαμβάνονται εκτός των οργάνων δημόσιων υπηρεσιών και εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., ενώσεων των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και επαγγελματικών εργοληπτικών ενώσεων".

9. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"Οι τάξεις ορίζονται σε επτά για κάθε κατηγορία και ακολουθεί όγδοη τάξη, που είναι γενική".

10. Μετά το ανωτέρω τέταρτο εδάφιο της αυτής παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια πέμπτο, έκτο και έβδομο, που έχουν ως εξής:

"Στην όγδοη (Η') τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. κατατάσσονται μέσα σέ έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος, μετά από αίτησή τους, εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στην έβδομη (Ζ') τάξη ΤΟυ Μ.Ε.ΕΠ. σε πέντε κατηγορίες έργων από τριετίας και να είναι εγγεγραμμένες στη Ζ' τάξη από εξαετίας σε δύο τουλάχιστον κατηγορίες έργων, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προβλεπόμενες προϋποθέσεις της Η' τάξης. Αίτηση για εγγραφή στην Η' τάξη μπορεί να υποβάλλουν μέσα σε μία διετία* και εταιρείες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσότερων επιχειρήσεων, που έχουν εγγραφεί στη Ζ' τάξη Μ.Ε.ΕΠ. από τριετίας και καλύπτουν αθροιστικά πέντε κατηγορίες έργων στη ζ' τάξη. ειδικά, η εγγραφή και η αναθεώρηση εγγραφής στις τάξεις Ζ' και Η' του Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από γνώμη της επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ..

*Σύμφωνα με αρ. 5 παρ.3 Ν.2576/98 :

Η διετής προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 για υποβολή αίτησης εγγραφής στην Η' τάξη ΜΕΕΠ, από εταιρείες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ' τάξης ΜΕΕΠ, παρατείνεται μέχρι 31.8.1998.

11. Το ένατο εδάφιο της αυτής παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 141811984 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού για πρώτη φορά κατατάσσονται μέχρι και την πέμπτη τάξη, με βάση την εμπειρία των στελεχών τους".

12. Στην παρ. 6 του αυτού άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται τα εξής δύο εδάφια:

"Εντός τριμήνου όλες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στις τάξεις Ε', ΣΤ' και Ζ' του Μ.Ε.ΕΠ. υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο παρών νόμος και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Επιχειρήσεις, που δεν θα υποβάλουν αίτηση μέσα στην προθεσμία αυτή, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μ.Ε.ΕΠ.. Για τη διαγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της σχετικής αίτησης.

Η υπηρεσία ανακοινώνει την κατάταξη της εργοληπτικής επιχείρησης στο Μ.Ε.ΕΠ. μέσα σε προθεσμία τριων (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης".

"Κατ' εξαιρεση, ελληνικές ανώνυμες τεχνικές εταιρίες, που είχαν εργοληπτικό πτυχίο ε' τάξεως κατά την έναρξη της ισχύος του ν.1418/1984 και οι οποίες ανέπτυξαν αποκλειστική εργοληπτική δραστηριότητα εκτός της ελληνικής επικράτειας και δεν οριστικοποίησαν την προσωρινή κατάταξή τους στη Ζ' τάξη του Μ.Ε.ΕΠ., μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανάκρισης στη Ζ' και κατάταξης στην Η' τάξη, εφόσον έχουν τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις για κατάταξη στις τάξεις αυτές και προσκομίσουν πιστοποιητικά εκτέλεσης έργων στην αλλοδαπή και τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν και δημοσιεύουν στην Ελλάδα και στις χώρες που ανέπτυξαν δραστηριότητα και έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους προς το Ελληνικό Δημόσιο".

13. Η ισχύς της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι προθεσμίες, που προβλέπονται στις παραγράφους 10 και 12, αρχίζουν από τη δημοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

14. Στην παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984 προστίθενται τα κατωτέρω εδάφια που έχουν ως ακολούθως:

"Το όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών κάθε έργου διαπιστώνεται με προσκόμιση βεβαίωσης του Μ.Ε.ΕΠ. ή της αρμόδιας υπηρεσίας που εκτελεί το αντίστοιχο έργο και εκδίδεται μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, Σε άλλη βεβαίωση θα περιγράφεται επίσης η καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέλεση του έργου και η τήρηση ή μη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η παράλειψη της υπηρεσίας να εκδώσει βεβαίωση, ύστερα από γραπτή αίτηση του αναδόχου, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα του αρμόδιου υπαλλήλου.

Οι βεβαιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την εργοληπτική επιχείρηση, καθ' οιονδήποτε τρόπο και αν συμμετέχει στην κατασκευή του έργου. Εάν διαπιστωθεί ότι έγινε παράλειψη ή απόκρυψη ή ψευδής δήλωση στοιχείων από εργοληπτική επιχείρηση, κατά τη δημοπρασία ή σε οποιοδήποτε στάδιο κατασκευής του έργου από τον ανάδοχο, επιβάλλονται στην επιχείρηση και τα υπαίτια στελέχη της οι προβλεπόμενες διοικητικές και παρεπόμενες χρηματικές κυρώσεις. Στο όριο του ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών δεν υπολογίζονται τα έργα που κατασκευάζονται με μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση. Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των τάξεων Ε', ΣΤ', Ζ' και Η' μπορούν να συμμετέχουν αυτοτελώς σε δημοπρασία πέραν του προβλεπόμενου ορίου κατά τάξη και κατηγορία, μέχρι του τριπλάσιου της καθαρής τους θέσης και πάντως όχι μεγαλύτερου του διπλάσιου προβλεπόμενου ορίου για κάθε τάξη και κατηγορία Με αυτό το όριο μπορεί να υπολογίζεται και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο, προκειμένου να γίνει δεκτή η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης"

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορεί να συμμετέχουν στη δημοπρασία και σε κοινοπραξία με εργοληπτική επιχείρηση της ίδιας ή της αμέσως ανώτερης τάξης και κατηγορίας. Σε περίπτωση που κοινοπρακτούν τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις Ζ' τάξης της αυτής κατηγορίας, μπορούν να συμμετέχουν σε δημόπραοια προϋπολογισμού μέχρι του 2,5 του ορίου της τάξης τους, με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα.

Ειδικά, οι επιχειρήσεις Η' τάξης μπορεί να κοινοπρακτούν με επιχειρήσεις Ζ' τάξης της αυτής κατηγορίας του δημοπρατούμενου έργου.

Κατά τον έλεγχο του ορίου ανεκτέλεστου υπόλοιπου εργασιών για τις κοινοπραξίες αθροίζονται τα επί μέρους στοιχεία της κάθε επιχείρησης, κατά το ποσοστό συμμετοχής της στην κοινοπραξία.

Σε κάθε δημοπρασία η εργοληπτική επιχείρηση καταθέτει και βεβαίωση καταβολής των προβλεπόμενων στο άρθρο 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α') τελών για τα μηχανήματα έργων.

15. Στο άρθρο 17 του ν. 1418/1984 προστίθενται οι ακόλουθοι τρεις παράγραφοι 12, 13 και 14 που έχουν ως εξής:

'12. Οι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Κ. τεχνικοί και άλλες ειδικότητες διαγράφονται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού δεύτερου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή αυτη εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου. Για τους εγγεγραμμένους στα νομαρχιακά μητρώα η αυτοδίκαιη διαγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου έτους της ηλικίας τους. Για τη διαγραφή από τα νομαρχιακά μητρώα εκδίδεται κατά νομαρχία σχετική διαπιστωτική πράξη επίσης μέσα στο μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Σύμφωνα με το Aρ. 5 παρ 2 του Ν.2576/98:

Το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 16 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') καταργείται.

 

13. Τεχνικοί υπάλληλοι ή υπάλληλοι με άλλες ειδικότητες, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε προσδιορίζεται και στον οποίο περιλαμβάνονται και αυτοί των κοινωφελών οργανισμών, τραπεζών του δημόσιου τομέα, Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. και γενικά επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Δημόσιο, δεν επιτρέπεται να στελεχώνουν επί μία διετία εργοληπτικές επιχειρήσεις και να έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μίσθωσης έργου με τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μ.Ε.ΕΠ. μέσα στο πρώτο έτος από τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, για μία διετία δεν εγγράφονται οι ανωτέρω συνταξιούχοι στο μητρώο μελετητών ούτε χορηγείται πτυχίο μελετητή και ισχύουν γενικά οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή για τους συνταξιούχους που στελεχώνουν ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με εργοληπτικές επιχειρήσεις μετά τρίμηνο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων, καθ' οιονδήποτε τρόπο διαπιστούμενη, επιφέρει την αυτοδίκαιη διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Ε.ΕΠ. και του τεχνικού από το Μ.Ε.Κ.. Για τη διαγραφή αυτη εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Στα νομαρχιακά μητρώα απαγορεύεται η εγγραφή οποιουδήποτε συνταξιούχου.

14. Με προεδρικό διάταγμα μπορεί να ιδρυθεί οργανισμός με μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 141811984, που αναφέρονται σε θέματα. Εγγραφής και αναθεώρησης εγγραφής, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την εγγραφή και αναθεώρηση εγγραφής σης τάξεις Ζ' και Η' του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα οριζονται οι αρμοδιότητες της εποπτείας, τα της διοικήσεως του άνω οργανισμού, η στελέχωσή του, ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών κατάταξης και αναβάθμισης των πτυχίων στα μητρώα Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ., οι πόροι αυτού, που προέρχονται από τέλη και εισφορές των εργοληπτικών επιχειρήσεων του Μ.Ε.ΕΠ. και των τεχνικών του Μ.Ε.Κ. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να ορίζεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της στελέχωσης των υπηρεσιών του άνω οργανισμού είναι δυνατή η απόσπαση προσωρινά στον οργανισμό του αναγκαίου αριθμού υπαλλήλων εκ των υπηρετούντων στις υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που είναι αρμόδιες Μα την τήρηση των μητρώων Μ.Ε.ΕΠ. και Μ.Ε.Κ.. Οι δαπάνες λειτουργίας του ανωτέρω νομικού προσώπου θα βαρύνουν τους πόρους του".

*** Παρ. 15 καταργήθηκε με αρ. 13 παρ. 2 του Ν.2576/98.

16. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"Επιπλέον, κατά των παραβατών επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων διοικητική ποινή μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, όπως ειδικότερα ορίζεται με προεδρικό διάταγμα και το ποσό αυτό αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων. Η ανακοπή κατά της πράξης επιβολής του προστίμου ασκείται ενώπιον του τριμελούς διοικητικού εφετείου, το οποιο δικάζει σε πρώτο και τελευταιο βαθμό.

'Αρθρο 5

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 245 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

'Το ποσοστό αυτό δεν είναι δυνατόν να οριστεί ανώτερο από πέντε (5%) ούτε κατώτερο από τρια (3%) τοις εκατό.

2. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

"3. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετεί σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων 'Εργων, καθώς και σε αυτό που συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην προώθηση της εκτέλεσης του έργου (μελέτη - κατασκευή) της υπηρεσίας αυτής, χορηγείται πρόσθετη αμοιβή με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, το ύψος της οποίας είναι ανάλογο με τον κλάδο που ανήκει, τις ειδικές γνώσεις και εμπειρία και το αντικείμενο του έργου ή της εργασίας που του ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή αυτη καταβάλλεται επίσης στους Επιθεωρητές Δημόσιων 'Εργων και στα μέλη κάθε επιτροπής αξιολόγησης και ανάθεσης έργων και κάθε επιτροπής διαπραγμάτευσης, είτε είναι υπάλληλοι ή καθηγητές Α.Ε.Ι. ειτε ιδιώτες, καθώς και στα μέλη επιτροπών που συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων, καθορίζεται ανάλογα με το επιστημονικό αντικείμενο, τον τομέα ευθύνης που αναλαμάνουν τα μέλη και το χρόνο απασχόλησης τους. Η αμοιβή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος της εργασίας σε όλα τα μέλη των ανωτέρω επιτροπών και στα μέλη των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για εισήγηση ανάθεσης, για την αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και για επεξεργασία ειδικών θεμάτων για τα έργα "Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου", "Ζεύξη Πρέβεζας - Ακτίου" και "ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης" ή άλλες τέτοιες επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί για άλλα έργα και δεν έχουν περατώσει το έργο τους.

Η ανωτέρω πρόσθετη και εφάπαξ αμοιβή, μαζί με κάθε άλλη πρόσθετη αμοιβή δεν μπορούν μηνιαίως να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής θέσης του άνω προσωπικού. Η αμοιβή των ιδιωτών δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή των καθηγητών Α.Ε.Ι..

Οι δαπάνες των ανωτέρω αμοιβών βαρύνουν τις πιστώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων 'Εργων.

3. Στο άρθρο 8 του ν. 679/1977 προστίθεται παράγραφας 4, που έχει ως εξής:

"4. Για τη διεξαγωγή του έργου κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων 'Εργων προσλαμβάνεται το αναγκαίο ειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'). 'Ολες οι προσλήψεις του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων και συνταξιούχων, γίνονται και οι αποδοχές κοθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, χωρίς να απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου Δημόσιων Εργων. Η ανανέωση της σύμβασης κάθε υπαλλήλου γίνεται, ύστερα από έκθεση της προϊσταμένης αρχής, στην οποία βεβαιώνεται ότι ο υπάλληλος εκπλήρωσε σε ικανοποιητικό βαθμό τα ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου. Το ανωτέρω προσωπικό δεν δικαιούται καμιάς αποζημίωσης σε περίπτωση μη ανανέωσης της σύμβασης ή απόλυσης λόγω περαιώσεως του έργου. Σε περίπτωση συμμετοχής, του προσωπικού που απολύθηκε λόγω περαιώσεως του έργου, σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, κατά τις διατάξεις των άρθρων 15- 19 του ν. 2190/1994, το προσωπικό αυτό προηγείται στον πίνακα κατατάξεως όλων των υποψηφίων, των περιπτώσεων, που προβλέπονται στο εδάφιο 2 και επόμενα της παρ. 3 του άρθρου 21 του ανωτέρω νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων μπορεί να ορίζονται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη προϊστάμενοι των Ε.Υ.Δ.Ε. και των τμημάτων αυτών, από το ανωτέρω προσωπικά, καθώς και από το μόνιμο προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. με υπερδεκαετή πραγματική υπηρεσία.

Επίσης, για την εκτέλεση (μελέτη-κατασκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων 'Εργων, καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κ.λπ) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για τιιν υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών.

Η ανάθεση γινεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών των κεντρικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από το Σύμβουλο υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και των διατάξεων για τις αμοιβές των μηχανικών, και οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδας έργων εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα".

"4. Στους μόνιμους και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Εργων του αυτού Υπουργείου, καθώς και στους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. των εποπτευομένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 'Εργων και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων 'Εργων, που ασχολούνται με σχεδιασμό, προγραμματισμό, μελέτες, έργα, προστασία περιβάλλοντος, έλεγχο πολεοδομικής νομοθεσίας, διαχείριση, προμήθειες, διοικητική-τεχνική και οικονομική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών, κατασκευή και συντήρηση έργων, οργάνωση και στελέχωση υπηρεσιών και τήρηση των μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ και μελετητών και που συμβάλλουν στην προώθηση του έργου των υπηρεσιών και ιδίως στην εκτέλεση των έργων (μελέτη -κατασκευή) από απόψεως τεχνικής, λειτουργικής, νομικής και οικονομικής, μέσα στις συμβατικές προθεσμίες, εξασφαλίζοντας πλήρως τα συμφέροντα του Δημοσίου, καταβάλλεται πρόσθετη αμοιβή από το σύνολο των πιστώσεων που διατίθενται για την εκπόνηση των μελετών, την κατασκευή και συντήρηση των έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Εργων και τα οποιαδήποτε πρόστιμα επιβάλλονται από τις υπηρεσίες αυτών, καθώς και από το σύνολο των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., και που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη του ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού των ανωτέρω διατεθησομένων πιστώσεων και προστίμων. Η πρόσθετη αμοιβή καταβάλλεται και στο προσωπικό που υπηρετεί με τοποθέτηση ή απόσπαση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Εργων, εφόσον συμβάλλει στον ανωτέρω σκοπό.

Το προϊόν του ανωτέρω ποσοστού κατατίθεται σε ειδικό έντοκο λογαριασμό, που ανοιγεται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Η διαχείριση του ειδικού λογαριασμού γίνεται από τη Διεύθυνση οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων 'Εργων.

Οι προϋποθέσεις, τα ειδικότερα κριτήρια ποιοτικής και ποσοστικής απόδοσης, η υποχρέωση παροχής υπηρεσιών πέραν του κανονικού ωραρίου, το ύψος, οι εγκρίσεις των ποσών από τις σχετικές πιστώσεις που κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και γενικά η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και ο τρόπος διαχειριπης του λογαριασμού αυτού καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και Οικονομικών. Η ανωτέρω πρόσθετη αμοιβή δεν μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου".

***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 24 Ν.2300/1995 (Α 69).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ'αριθμ. Δ16/07/635/Β/10.8.1995-12.1.1996 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'8), περί καταβολής αποζημίωσης της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2300/95, στους υπαλλήλους του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Δημ. Εργων και των εποπτευομένων από αυτά Ν.Π.Δ.Δ. και καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου καταβολής της.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. την υπ'αριθμ. Δ16/03/52/Φ.6.3.4/26.1-16.2.1996 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'93), περί καταβολής αποζημίωσης κλπ στους ανωτέρω υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και κατά το 1996.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την υπ'αριθμ. 2013705/11731/0022/26.2-6.3.1997 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β'168), ορίσθηκαν τα εξής:

"Στους υπαλλήλους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εργων και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτά και είναι αυτοδίκαια αποσπασμένοι στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδικοικήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2218/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταβάλλεται η αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2229/94, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 2300/95 και μετά την 31.12.1996 και μέχρι την έναρξη πληρωμής των αποδοχών τους με τις διατάξεις του νέου μισθολογίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία καταβολής που καθορίζονται με την αριθμ. πρωτ. Δ16/07/635/Β/10.8.94 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την αρ. πρωτ. Δ16/011/776/Φ.6-3-4/11.10.95 Εγκύκλιο αρ. 45 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ."

5. Οι δαπάνες, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχιακό) για τη λειτουργία και φύλαξη των αντλιοστασίων των φραγμάτων αρμοδιότητας Γ.Γ.Δ.ε., βαρύνουν τις πιστώσεις των έργων συντήρησης αυτών του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων.

6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και του κατά περιπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ιδρύονται νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους άνω των εικοσι πέντε δισεκατομμυρίων (25.000.000.000) δραχμών με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Με τις αποφάσεις αυτές προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο, την πραγματοποίηση του οποίου αναλαμβάνει η εταιρεία και καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. "Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου".

***Η εντός " " φράση προστέθηκε με την παρ.5 του τέταρτου άρθρου του

Ν.2372/1996 (Α 29)

"Με τους ανωτέρω κανονισμούς μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των έργων και στη διενέργεια προμηθειών."

***Η εντός " " φράση προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.2576/98.

Τα νομικά αυτά πρόσωπα εφεξής θα διέπονται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχυει, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

*** Βλέπε αντίστοιχη αναφορά στο αρ.7 παρ.5 του Ν.2576/98.

7. Σκοπός των εταιριών αυτών είναι:

α. Η ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμός και εκμετάλλευση κάθε είδους έργου υποδομής, καθώς και η διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθησή τους.

β. Η ολική η μερική ανάθεση, απευθείας, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις κειμενες διατάξεις ή με διαγωνισμό σε τρίτους, της μελέτης και/ή κατασκευής και/ή επέκτασης και/ή συντήρησης και/ή οργάνωσης και/ή εξοπλισμού και/ή εκμετάλλευσης των έργων υποδομής για τα οποία έχουν συσταθεί, καθώς και της επίβλεψης και/ή παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.

γ. Η παροχή συμβουλών και,η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω.

8. Η εκπόνηση των μέλετών και η εκτέλεση των έργων των εταιριών, καθώς και οι συναφείς προμήθειες και εργασίες γίνονται κατ' εξαίρεση από κάθε κειμενη διάταξη, πλην εκείνων του δικαίου της ευρωπαϊκής 'Ενωσης, σχετική με την ανάθεση μελετών και εκτέλεση δημόσιων έργων και τη διενέργεια κρατικών προμηθειών. Τα πλαίσια των διαδικασιών καθορίζονται με κανονισμούς που εγκρίνονται από τους εποπτεύοντες υπουργούς και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

9. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι εταιρείες μπορούν ενδεικτικά:

α) να συνεργάζονται με οποιοδήπητε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, με οποιονδήποτε τρόπο,

β) να αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς,

γ) να συνάπτουν συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί την εγγύησή του,

δ) να αναθέτουν καθήκοντα συμβούλου σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού εγκρίνεται το καταστατικό των εταιρειών, που θα περιλαμβάνει το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης αυτού και τον αριθμό και το είδος των μετοχών της εταιρείας τα ονόματα των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όλες τις λοιπές διατάξεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. "Στο διοικητικό συμβούλιο των εταιριών μπορεί να οριστούν και υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εργων,του Υπουργείου Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων 'Εργων".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.1 του δεύτερου άρθρου του

Ν.2261/1994 (Α 205)

11. Οι εταιρείες λειτουργούν για χάρη του δημόσιου συμφέροντος, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και διέπονται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Οι εταιρείες δεν υπάγονται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ούτε στις διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο.

"Οι μετοχές τους ανήκουν αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και τον αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό".

*** Το τρίτο εδάφιο της παρ.11 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 άρθρ.δωδέκατου του Ν.2338/1995

12. Η στελέχωση των εταιρειών γίνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται ειτε με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, είτε με σύμβαση που θα διαρκεί όσο απαιτείται για την εκτέλεση του έργου για το οποίο γίνεται η πρόσληψη.

"Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού και τον καθορισμό των αποδοχών του, καθώς και για την προσωρινή στέλεχωση των υπηρεσιών των εταιριών με απόσπαση υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου έβδομου και της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α') αντίστοιχα".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.2 του δεύτερου άρθρου του Ν.2261/1994 (Α 205)

*** Aρ.7 παρ. 2 Ν.2576/98 :

Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την

παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2261/1994 (ΦΕΚ 205 Α') προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Για τις αναθέσεις καθηκόντων συμβούλων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου του ν.1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α')".

13. Με απόφαση των υπουργών που ασκούν την εποπτεία στις εταιρείες καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός των προσώπων, που μπορεί να προσληφθούν για κάθε έργο, καθώς και η νομική μορφή της απασχόλησής τους.

14 Ο ελέγχος της διαχείρισης των οικονομικών των εταιρειών ενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές που υποβάλλουν αντίγραφο της έκθεσής τους στους εποπτεύοντες υπουργούς.

15. Οι εταιρείες απολαύουν όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικών Δημοσίου εφαρμόζονται και στις εταιρείες αυτές.

16. Σε κάθε συμβαση που υπογράφεται από τις εταιρείες μπορεί να περιλαμβάνεται ρήτρα επίλυσης των σχετικών διαφορών με διαιτησία.

17. Οι εταιρείες απαλλάσονται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση, και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη, εκτός του Φ.Π.Α."και της κράτησης που προβλέπεται απά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α')".

***Η εντός " " φράση προστέθηκε με την περ.α'της παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.2308/1995 (Α 114)

18. Οι διατάξεις των άρθρων 38, 39 και 40 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α') καταργούνται.

19. Οι ανωτέρω διατάξεις των παρ. 6 μέχρι 17 του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοσθούν και για κάθε έργο ή τμήματα έργου, που έχει ανατεθεί η εκτέλεσή τους ή έχει προκηρυχθεί η δημοπράτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται στην ιδρυόμενη εταιρεία χωρίς αντάλλαγμα, όλα τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου που απορρέουν απά τη σύμβαση ή συμβάσεις κατασκευής του έργου που καταρτίστηκαν ή από τη διακήρυξη δημοπράτησης του έργου ή τμήματος έργου, η δε εταιρεία υποκαθιστά το Δημόσιο σε όλες ανεξαιρέτως τις διατάξεις των συμβάσεων ή των διακηρύξεων δημοπράτησης των έργων. Δεν μεταβιβάζονται στην εταιρεια υποχρεώσεις του Δημοσίου από συμβάσεις εκτελούμενων έργων, που τυχόν θα προέλθουν μέχρι την ημερομηνία ανάληψης του έργου από την εταιρεία, "ή των οποίων η προκήρυξη της δημοπράτησης της δημοπράτησης ή η ανάθεση γίνει από τον αρμόδιο φορέα, στον οποίο ανήκε το έργο, μέσα σε το έργο, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη σύσταση της εταιρείας".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.2308/1995 (Α 114)

*** Σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 3 του Ν.2576/98 :

"Οι διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α') εφαρμόζονται και στις αντί-στοιχες μελέτες του έργου ή τμημάτων αυτού που έχουν ανατεθεί ή έχει αρχίσει η διαδικασία ανάθεσης πριν την ίδρυση της εταιρείας.

*** Σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 4 του Ν.2576/98 :

Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Μετά την έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως, "Κύριος του Εργου" ή "Εργοδότης" καθίσταται η εταιρεία. Τα όργανα και συμβούλια που αποφασίζουν για την εκπόνηση των μελετών και την ανά-θεση και κατασκευή των έργων καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι δε υπέρ του Δημοσίου και των υπηρεσιών του υπάρχουσες εγγυητικές επιστολές των αναδόχων και οι τυχόν συνασφαλίσεις του Δημοσίου σε ασφαλιστικές εταιρείες ισχύουν ως εγγυητικές επιστολές καισυνασφαλίσεις υπέρ της ιδρυόμενης Εταιρείας."

Αρθρο 6

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων ή μελετών που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές απσφάσεις, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2, της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, που προστίθενται με την παρ. 6 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα δημοπρατηθούν ή θα ανατεθούν με σχετικές αποφάσεις, χωρίς διαγωνισμό, μετά δίμηνο από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

3. Ειδικά για τη σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984 που προστίθεται με την παρ. 15 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, οι εγγεγραμμένοι στα Μ.Ε.Κ. διαγράφονται αυτοδικαίως, λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, ως ακολούθως:

α) εντός του μηνός Ιουλίου του έτους 1995, όσοι συμπληρώνουν το 75ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1994 ή έχουν μεγαλύτερη ηλικία,

β) το μήνα Δεκέμβριο του έτους 1995 όσοι συμπληρώνουν το 74ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1995,

γ) το μήνα Δεκέμβριο του 1996 όσοι συμπληρώνουν το 73ο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 1996.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω τριετίας εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984.

*** Ανωτέρω καταργήθηκαν με αρ.13 παρ. 2 Ν.2576/98.

4. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτό, καθώς και το π.δ. 487/1991 (ΦΕΚ 177 Α') καταργούνται.

'Αρθρο 7

'Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός και αν άλλως ορίζεται στις επι μέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

 

 

θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα, 31 Αυγούστου 1994

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ